Türkmenistanyň Merkezi bankynyň öňki başlygy «Senagat» PTB-niň başlygy boldy

  • 07.04.2022 00:22
  • 16193
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň öňki başlygy «Senagat» PTB-niň başlygy boldy

Täçmuhammet Täçmuhammedow «Senagat» paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdirliginiň başlygy wezipesinden boşadyldy. 6-njy aprelde Serdar Berdimuhamedow degişli karary bilen, «Senagat» PTB-niň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň bu kararyny tassyklady.

Döwlet Baştutanynyň gol çeken karary bilen, «Senagat» PTB-niň ýygnagynyň ýene-de bir karary tassyklanyldy — Gadyrgeldi Müşşikow PTB-niň müdirliginiň başlygy wezipesine bellenildi.
Ýakyn wagta çenli G.Müşşikow Türkmenistanyň Merkezi bankyna ýolbaşçylyk edýärdi, ondan öň, ol ykdysady, bank we halkara maliýe guramalary meseleleri boýunça wise-premýer wezipesini ýerine ýetirýärdi.
1989-njy ýylda «Senagat» banky Türkmenistanyň ilkinji täjirçilik banklarynyň biridir. Onuň esasy maksady söwda we senagat işi bilen meşgullanýan hususy telekeçileri we senagatçylary goldamak bolup durýar.


şu gün 16:22
2330

Ilham Aliýew Türkmenistanyň wise-premýeri Batyr Atdaýewi kabul etdi

29-njy noýabrda Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň söwda toplumy boýunça wise-premýeri Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Batyr Atdaýew Ilham Aliýewe Türkmenistanyň...

şu gün 16:11
2586

Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Seulda resmi iş sapary bilen bolýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar energetika pudagynda...

şu gün 16:06
3448

Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy. Duşuşyga şeýle hem Türkiýäniň daşary işler ministri...

şu gün 08:48
3189

Serdar Berdimuhamedow TÜRKSOÝ guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Sultan Raýewi kabul etdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow Sultan Raýewi bu jogapkärli wezipä saýlanmagy...