Ulag, üstaşyr geçirmek we logistika meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan toparynyň türkmen bölegi döredildi

  • 01.04.2022 09:03
  • 6366
Ulag, üstaşyr geçirmek we logistika meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan  toparynyň türkmen bölegi döredildi

Prezident Serdar Berdimuhamedow “Ulag, üstaşyr geçirmek we logistika meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan bilelikdäki toparynyň türkmen bölegini döretmek we onuň düzümini tassyklamak hakynda” Karara gol çekdi. Onuň taslamasy 31-nji martda geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutanynyň garamagyna hödürlenildi.

Nygtalyşy ýaly, Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda 2018-nji ýylyň 22-nji noýabrynda gol çekilen degişli topary döretmek hakyndaky ylalaşygy durmuşa geçirmegiň çäklerinde, bu toparyň türkmen böleginiň düzümini tassyklamak hakynda teklip taýýarlanyldy.

Prezident Serdar Berdimuhamedow üstaşyr gatnawlary artdyrmak maksady bilen, degişli çäreleriň görülmeginiň wajypdygyny belläp, resminama gol çekdi we bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi.


şu gün 09:54
1789

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

şu gün 09:48
11312

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

düýn 10:39
3979

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
12755

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...