Alymlar Ýer togalagynyň iki polýusynda-da adatdan daşary maýlamany bellige aldylar

  • 25.03.2022 13:59
  • 12647
Alymlar Ýer togalagynyň iki polýusynda-da adatdan daşary maýlamany bellige aldylar

ABŞ-nyň Gar we buz boýunça milli maglumatlar  merkeziniň alymlary Ýer togalagynyň iki polýusynda-da deňine  adatdan daşary maýlamanyň bardygyny anykladylar. Bu barada 19-njy martda  Associated Press agentligi habar berdi. 

Ekstremal howa şertleriniň trekerlerine salgylanýan bu neşiriň maglumatlaryna görä, Antarktidada "Konkordiýa" franko-italýan stansiýasynda (3234 m) ortaça temperatura kadadan Selsiýa boýunça 40 dereje ýokarlandy we - 12,2 dereje boldy. Şol bir wagtda ondanam beýikdäki "Wostok" rus stansiýasynda temperatura kadadan 15 dereje ýokarlanyp, - 17,7 belginiň deňinde togtady. 

Hünärmenleriň pikirine görä, bu hadysa adatdan daşarydyr. Güýz möwsümi başlanmaly Antarktidada geçýän maýlamanyň fonunda temperaturanyň ýokarlanýandygy Arktikada-da bellige alyndy ahyry.

 Esasanam, Demirgazyk polýusda howa kadadan  30 dereje agdyk gyzýar.   

"Polýuslarda häzir ýylyň dürli pasyllary. Demirgazyk we Günorta polýuslar birwagtda eremeli däldirler. Bu gürrüňsiz üýtgeşik ýagdaýdyr" - diýip, anna güni barlag geçiriji Uolt Meýer Associated Press agenligine aýtdy.

Alymyň çaklaýşyna görä, sebite Ýuwaş ummanyndan gelen ýyly atmosfera akymynyň täsir eden bolmagy mümkin. Şol bir wagtda, şeýle üýtgeşmeler mundan bu ýana hem bellige alynsa, bu biynjalyk bolmaga sebäp döreder diýip, ekspert hasaplaýar 


26.01.2023 12:09
19464

Londonyň ululygyndaky aýsberg Antarktidada bölünip aýryldy

Ululygy London şäheri bilen deňleşýän ägirt aýsberg Antarktidada Brant şelfinden döwlüp aýryldy. Bu barada Britaniýanyň antarktiki gullugy (The British Antarctic Survey, BAS) tarapyndan ýaýradylan habarda aýdylýar...

13.01.2023 07:56
18363

Dünýä ummany 2022-nji ýylda özüne siňdiren ýylylygynyň mukdary boýunça täze rekord goýdy

Klimatologlaryň halkara topary 2022-nji ýylda ummanlaryň ýokarky gatlaklarynda saklanýan ýylylygyň mukdary 255 zettajoul derejesine ýetip, 2020-nji ýyldakydan 10,9 zettajoul köpdür diýen netijä geldiler. Bu iş...

07.11.2022 12:39
9571

ÝUNESKO-nyň sanawyndaky buzluklaryň üçden bir bölegi 2050-nji ýyla çenli eräp gider

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyndaky buzluklaryň üçden bir bölegi 2050-nji ýyla çenli eräp gider diýip, guramanyň hasabatynda aýdylýar. Howanyň üýtgemegine garşy  hernäçe çäreleriň görülýändigine garamazdan...

25.08.2022 15:45
16226

Dunaýyň suwy 80 ýyl ozalky derejesine çenli peseldi

Dunaý derýasynyň suwy soňky gezek 80 ýyl mundan ozal hasaba alnan derejä çenli azaldy diýip, Bolgariýanyň milli radiosy habar berýär. Muny belta.by ýetirýär. Ölçeýiş 23-nji awgustda Bolgariýanyň Ruse şäheriniň...