Türkmenistanda iri halkara çäreleriň 3-sini geçirmäge taýýarlyk görülýär

  • 05.03.2022 09:12
  • 12713
Türkmenistanda iri halkara çäreleriň 3-sini geçirmäge taýýarlyk görülýär

2022-nji ýylyň dowamynda Türkmenistanda iri halkara çäreleriň birnäçesi geçiriler. Olara taýýarlyk işleri barada Hökümetiň 4-nji martda geçirilen sanly ulgam arkaly mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredowyň hasabatynda aýdyldy.

Hususan-da, şu ýylda ýurdumyzda geçiriljek möhüm halkara çärelere taýýarlygyň dowam edýändigi habar berildi. Şol çäreleriň hatarynda:

  • Hazarýaka ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň VI sammiti,
  • Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň birinji parlamentara forumy,
  • BMG-niň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän döwletleriň ulag ministrleriniň maslahaty bar.

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutany täze saýlanan Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda meýilleşdirilýän halkara çäreleriň sanawyny düzmegi hem-de ony seretmek üçin hödürlemegi tabşyrdy.


19.11.2022 09:10
6632

Türkmenistanda Ýaşlar guramasynyň «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly dörediler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanynda «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly döretmek göz öňünde tutulýar. Wise-premýer N.Amannepesowyň Hökümet mejlisinde habar berşi...

19.11.2022 08:52
3948

23-25-nji noýabrda Türkmenistanda Täjigistanyň Medeniýet günleri geçiriler

23 — 25-nji noýabrda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň geçirilmegine taýýarlyk görülýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi. Bellenilişi...

18.11.2022 16:40
6101

Žurnalistleriň arasynda «Durmuşyň döreden sýužetleri» temasy boýunça esse bäsleşigi yglan edildi

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän ACTED «CS-GBV Central Asia» sebitleýin taslamasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýa we Owganystan üçin «Ýagtylyk şöhlesi» Başlangyjynyň Sebitleýin maksatnamasy iň...

13.11.2022 23:11
18835

Türkmenistanda Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi

Şu gün, 13-nji noýabrda Türkmenistanyň ähli künjeginde Hasyl toýy giňden bellenildi. Baýramçylyk mynasybetli esasy dabaralar Aşgabatdaky «Mekan» köşgünde geçirildi. Belläp geçsek, 12-nji noýabrda ýurdumyzyň obasenagat...