Senagatçylar we telekeçiler partiýasy Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärini hödürledi

  • 22.02.2022 08:46
  • 10974
Senagatçylar we telekeçiler partiýasy Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärini hödürledi

21-nji fewralda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň maslahatlar zalynda Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň nobatdan daşary III gurultaýy geçirildi. Onuň dowamynda iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär hökmünde Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan “Wepaly gurluşyk” hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Babamyrat Meredowy hödürlemek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Çärä gatnaşyjylar dalaşgär Babamyrat Meredowyň terjimehaly bilen tanyşdyryldy. Ol 2001-nji ýylda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyny inžener-sistemotehnik hünäri boýunça tamamlap, 2012-nji ýylyň aprel aýyna çenli Daşoguz şäherindäki Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebinde informatika mugallymy bolup işledi. B.Meredow 2012-nji ýylyň oktýabryndan bäri “Wepaly gurluşyk” hojalyk jemgyýetine ýolbaşçylyk edýär.

Çykyş edenler Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň agzasy Babamyrat Meredowyň ýokary işewürlik-guramaçylyk ukyplary barada aýtdylar. Gurultaýa gatnaşyjylar bitirýän hyzmatlaryny nazarda tutup, B.Meredowy Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hökmünde hödürlemek baradaky çözgüdi kabul etdiler.


şu gün 14:03

Aşgabatda 11-nji dekabrynda «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler

2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler.  Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine degişli...

şu gün 13:48
5

Dekabrda Awazada Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň Liderleriniň gepleşikleri geçiriler

2022-nji ýylyň 13-14-nji dekabrynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň  döwlet Baştutanynlarynyň üçtaraplaýyn Sammiti geçiriler. Türkmenistanyň Prezidenti döwlet Baştutanlarynyň...

şu gün 10:08
10365

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini...

şu gün 09:57
3305

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň...