Türkmenistany geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy ugurlary tassyklanyldy

  • 14.02.2022 11:10
  • 8211
Türkmenistany geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy ugurlary tassyklanyldy

12-nji fewralda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlaryny tassyklamak hakynda» Karara gol çekdi. Ol Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň agzalarynyň hem-de halkymyzyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen ara alyp maslahatlaşmalaryň netijesinde tassyklanyldy.

Resminama laýyklykda:

  • Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda ösdürmegiň uzak geljege gönükdirilen esasy ugurlary we geljek 30 ýylda amala aşyrylmagy göz öňünde tutulýan maksatnamalaýyn işler tassyklanyldy.
  • Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda ösdürmegiň uzak geljege gönükdirilen esasy ugurlaryny we beýik özgertmeleri nazarlaýan taryhy başlangyçlary, ýurdumyzyň syýasy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan durnukly ösüşini üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan giň möçberli işleri wagyz etmegi we ilata düşündirmek, bu ugurda ýokary işjeňlik hem-de raýat düşünjeliligini görkezmäge çagyryşlary ýaýbaňlandyrmak Türkmenistanyň döwlet edaralaryna, jemgyýetçilik birleşiklerine we köpçülikleýin habar beriş serişdelerine tabşyryldy.

düýn 10:39
3679

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
11519

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...

30.01.2023 17:46
26553

Türkmenistanda «Ýylyň gümrük nokady» we göreldeli gümrük işgärleri yglan edildi

Ahal welaýat gümrükhanasynyň Artyk awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Artyk» gümrük nokady «Ýylyň gümrük nokady» diýlip yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýty habar berýär...

30.01.2023 17:03
7203

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jins matalaryny hem-de nah ýüplügi satyn aldylar. Netijede jemi bahasy ABŞ-nyň...