Türkmenistanyň biržasynda bahasy 39 milliondan gowrak 45 geleşik baglaşyldy

  • 31.01.2022 12:38
  • 3231
Türkmenistanyň biržasynda bahasy 39 milliondan gowrak 45 geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 45-si hasaba alyndy. Olaryň jemi bahasy ABŞ-nyň 39 million 35 müň dollaryndan gowrak boldy.

Daşary ýurt puluna Russiýanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, Beýik Britaniýanyň, Owganystanyň we Gruziýanyň işewür toparlarynyň wekilleri bolsa “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň degişli kärhanasynda öndürilen ECO-93 awtobenzinini satyn aldylar.
Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Azerbaýjanyň we Özbegistanyň işewürleri nah ýüplügi, guradylan buýan köküni, float aýnasyny satyn aldylar. 
Türkiýäniň, Owganystanyň telekeçileri jemi bahasy 757 müň manatdan gowrak nah ýüplügi we el halylaryny satyn aldylar.
Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin bahasy ABŞ-nyň 210 müň 272 dollaryna barabar bolan portlandsementi, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen, jemi bahasy 3 million 165 müň manatdan gowrak nebit ýol bitumyny, şeýle hem el halylaryny satyn aldylar.


şu gün 13:48
5

Dekabrda Awazada Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň Liderleriniň gepleşikleri geçiriler

2022-nji ýylyň 13-14-nji dekabrynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň  döwlet Baştutanynlarynyň üçtaraplaýyn Sammiti geçiriler. Türkmenistanyň Prezidenti döwlet Baştutanlarynyň...

şu gün 10:08
5290

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini...

şu gün 09:57
3305

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň...

şu gün 09:52
2708

Türkmenistanyň Prezidenti Dohada Kataryň Emiri bilen duşuşdy

3-nji dekabrda Doha sapar bilen baran Prezident Serdar Berdimuhamedow Kataryň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani bilen ikiçäk duşuşyk geçirdi. Duşuşyk Halifa stadionynyň ýokary derejeli myhmanlara niýetlenen zalynda...