Bilelikdäki türkmen-tatar iş toparynyň onlaýn mejlisi geçirildi

  • 28.01.2022 14:58
  • 2365
Bilelikdäki türkmen-tatar iş toparynyň onlaýn mejlisi geçirildi

27-nji ýanwarda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar iş toparynyň ýedinji mejlisi geçirildi. Oňa iş toparynyň türkmen we tatarystan düzümleriniň agzalary hem-de degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň gün tertibine Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegi üçin ileri tutulýan ugurlar bilen bagly meseleler girizildi. Taraplar iş toparyň geçen mejlisleriniň netijeleri boýunça gazanylan ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle-de daşary söwda dolanyşygynyň hasabyna amala aşyrmak arkaly söwda-ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň, türkmen we tatar kompaniýalarynyň arasynda nebit-gaz we senagat pudaklarynyň dürli ugurlarynda ýakyn gatnaşyklary berkitmek boýunça işleri geçirmegiň zerurdygyny nygtadylar.
Mejlisiň netijeleri boýunça jemleýji Teswirnama gol çekildi.


şu gün 09:54
2510

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

şu gün 09:48
17429

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

düýn 10:39
4092

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
13428

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...