Berdimuhamedow Daşoguzda «Işewür topar» hojalyk jemgyýetiniň guşçulyk toplumyna baryp gördi

  • 21.01.2022 08:32
  • 14141
Berdimuhamedow Daşoguzda «Işewür topar» hojalyk jemgyýetiniň guşçulyk toplumyna baryp gördi

20-nji ýanwarda Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolan türkmen Lideri Görogly etrabynyň çäginde ýerleşýän “Işewür topar” hojalyk jemgyýetiniň guşçulyk toplumyna baryp gördi we bu ýerde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, bu ýerde öndürilýän önümler we olaryň görnüşleri bilen gyzyklandy.

Bu ýerde “Işewür topar” hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Ö.Sopyýew alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge mynasyp goşant goşmak ugrunda hojalyk jemgyýetiniň agzybir toparynyň sazlaşykly işi barada gürrüň berdi. Bellenilişi ýaly, bu hojalykda bir ýylda 300 tonna guş eti öndürilýär. Ö.Sopyýew bu ýerde saklanýan bedeneler barada ilkinji gezek türkmen Liderine habar berdi.

Döwlet Baştutany bu ýerde jüýjeleriň saklanyş usullary, olaryň näçe wagtda ýetişýändikleri hem-de guşlaryň ot-iýminiň taýýarlanylyşy bilen gyzyklandy. Telekeçi guşçulyk toplumynda ýylyň dowamynda alty tapgyrda 210 müň jüýjäniň çykarylýandygyny, bir tapgyrda 35 müň jüýje goýberilip, olaryň 45 günde ýetişýändiklerini habar berdi. Hind towugynyň mäkiýany 120 günde, horazy bolsa 150 günde ýetişýär. Şonda mäkiýanyň agramy 8 — 10 kilograma, horazyň agramy bolsa 14 kilograma ýetýär.

Hojalyk jemgyýetine ot-iým ösdürip ýetişdirmek üçin 50 gektar ýer bölünip berlipdir. Şonuň 20 gektarynda mekgejöwen, 15 gektarynda jöwen, 5 gektarynda arpa, 10 gektarynda bolsa ýorunja ösdürip ýetişdirýärler.


şu gün 10:08
5290

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini...

şu gün 09:57
3305

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň...

şu gün 09:52
2708

Türkmenistanyň Prezidenti Dohada Kataryň Emiri bilen duşuşdy

3-nji dekabrda Doha sapar bilen baran Prezident Serdar Berdimuhamedow Kataryň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani bilen ikiçäk duşuşyk geçirdi. Duşuşyk Halifa stadionynyň ýokary derejeli myhmanlara niýetlenen zalynda...

şu gün 09:15
3740

Russiýanyň demir ýollarynyň hünärmenleri türkmen demir ýollarynyň durkuny täzelemek işlerine baha berer

Türkmenistan bilen Russiýa demir ýol infrastrukturasyny ösdürmegiň üstünde işleýärler, rus kompaniýalarynyň bolsa türkmen demir ýollary pudagyny döwrebaplaşdyrmaga gatnaşmak üçin uly geljegi bar - diýip, Russiýa...