ÝUNISEF Türkmenistana lukmanlar üçin şahsy gorag serişdelerini we çagalar üçin sanjymlary getirdi

  • 03.12.2021 07:37
  • 6109
ÝUNISEF Türkmenistana lukmanlar üçin şahsy gorag serişdelerini we çagalar üçin sanjymlary getirdi

ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi  üçin umumy bahasy ABŞ-nyň 225 000 dollaryna  barabar  bolan şahsy gorag serişdelerini (ŞHS) getirdi. Olar kombinzondan, örtüklerden, gorag nikaplaryndan, ýektaýlardan, elliklerdir we gorag äýneklerinden ybaratdyr.

«COVID-19 pandemiýasynyň tutuş dünýäde dowam edýänligi sebäpli şahsy gorag serişdeleri keselleriň öňüni almagyň we olara garşy durmagyň möhüm bölegidir. Biz lukmanlaryň saglygyna jogapkärdiris» – diýip, ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekiliniň orunbasary Aleksandru Nartea aýtdy.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Hökümeti bilen ÝUNISEF-iň çagalar üçin esasy sanjymlary getirmegiň ozaldan gelýän hyzmatdaşlygynyň çäklerinde meýilnamalaşdyrylan immunizasiýa üçin  «A» gepatite, möwsümleýin dümewe, garahassa we popilloma wirusyna garşy esasy sanjymlaryň 4-si getirildi. Munuň özi ÝUNISEF-iň 2021-nji ýylda sanjymlary satyn almak we getirmek hem-de ýurtda çagalaryň yzygiderli sanjymyny üpjün etmek boýunça  borçlaryny ýerine ýetirmekdäki üçünji ýüküdir.

Sanjymlary we çykdajy serişdelerini satyn almak bilen bagly çykdajylary Türkmenistanyň Hökümeti maliýeleşdirýär, meýilnamalaşdyrylan sanjymlar ýurtda çagalara mugt sanjylýar. ÝUNISEF ýokary hilli, BSGG-niň deslapky barlaglaryndan geçen sanjymlary, şeýle hem sanjymlar we sowadyjylar üçin howpsuz enjamlary satyn almakda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýär.


02.02.2023 09:35
15525

Alymlar: süýt goşulanda kofe has peýdaly bolýar

Ýewropaly molekulýar biologlar süýt beloklarynyň kofe kislotasynyň we kofe dänesinde bar bolan beýleki antioksidantlaryň täsirini ýokarlandyrýandygyny anykladylar. Bu çişmäniň has işjeň öňüni almaga we immun öýjükleriniň...

23.01.2023 15:14
28063

Gurbanguly Berdimuhamedow Nazarbaýewe operasiýadan soň, tiz sagalmagyny arzuw etdi

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Arkadag — türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti Nursultan Nazarbaýewe geçirilen operasiýa bilen baglylykda...

02.01.2023 23:35
28064

Ýanwar aýynyň başynda güýçli magnit hadysasynyň bolmagyna garaşylýar

Geomagnit durnuksyzlygy eýýäm ýanwar aýynyň ilkinji günlerinden başlap işjeň häsiýete eýe bolar. Bu barada Gismeteo portaly habar berýär diýip, Report ýazýar. 2023-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda güýçli magnit hadysasynyň bolmagyna...

10.12.2022 17:33
41986

Dünýädäki iň gymmat derman ulanylyş üçin tassyklandy

ABŞ-nyň Iýmit önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline sanitar gözegçilik edarasy ganyň goýalmak ukybynyň bozulmagy bilen B gemofiliýasynyň gen bejergisi üçin ilkinji serişde Hemgenix-i tassyklady. Onuň bahasy...