ÝUNISEF Türkmenistana lukmanlar üçin şahsy gorag serişdelerini we çagalar üçin sanjymlary getirdi

  • 03.12.2021 07:37
  • 6647
ÝUNISEF Türkmenistana lukmanlar üçin şahsy gorag serişdelerini we çagalar üçin sanjymlary getirdi

ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi  üçin umumy bahasy ABŞ-nyň 225 000 dollaryna  barabar  bolan şahsy gorag serişdelerini (ŞHS) getirdi. Olar kombinzondan, örtüklerden, gorag nikaplaryndan, ýektaýlardan, elliklerdir we gorag äýneklerinden ybaratdyr.

«COVID-19 pandemiýasynyň tutuş dünýäde dowam edýänligi sebäpli şahsy gorag serişdeleri keselleriň öňüni almagyň we olara garşy durmagyň möhüm bölegidir. Biz lukmanlaryň saglygyna jogapkärdiris» – diýip, ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekiliniň orunbasary Aleksandru Nartea aýtdy.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Hökümeti bilen ÝUNISEF-iň çagalar üçin esasy sanjymlary getirmegiň ozaldan gelýän hyzmatdaşlygynyň çäklerinde meýilnamalaşdyrylan immunizasiýa üçin  «A» gepatite, möwsümleýin dümewe, garahassa we popilloma wirusyna garşy esasy sanjymlaryň 4-si getirildi. Munuň özi ÝUNISEF-iň 2021-nji ýylda sanjymlary satyn almak we getirmek hem-de ýurtda çagalaryň yzygiderli sanjymyny üpjün etmek boýunça  borçlaryny ýerine ýetirmekdäki üçünji ýüküdir.

Sanjymlary we çykdajy serişdelerini satyn almak bilen bagly çykdajylary Türkmenistanyň Hökümeti maliýeleşdirýär, meýilnamalaşdyrylan sanjymlar ýurtda çagalara mugt sanjylýar. ÝUNISEF ýokary hilli, BSGG-niň deslapky barlaglaryndan geçen sanjymlary, şeýle hem sanjymlar we sowadyjylar üçin howpsuz enjamlary satyn almakda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýär.


12.07.2024 11:50
11029

Kosmosa uçuşlar astronawtlaryň bedeninde üýtgeşmeleri döredýär

Barlaglar kosmosa uçuşlaryň adamyň bedenine düýpli täsir ýetirip biljekdigini  görkezýär. NASA we beýleki guramalar tarapyndan geçirilen soňky barlaglar kosmosda bolmagyň hromosomlaryň ujundaky gorag “gapaklary”...

08.07.2024 14:25
6805

Wolgogradda hirurglar hassa armirlenen emeli damarlary oturdyp, ony halas etdiler

Wolgogradda (RF) lukmanlar aorta anewrizmli we böwrek arteriýalary zeperli näsaga armirlenen emeli damarlary oturtmak bilen täsin operasiýany şowly amala aşyrdylar diýip, RBK habar berýär. Aýal ýarawsyzlygyny meýilnamalaýyn...

05.07.2024 18:46
7835

ABŞ-da prostata mäziniň soňky derejeli rak keselini düýbünden ýok edýän derman tassyklanyldy

ABŞ-nyň Azyk önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik müdirligi (FDA) Syncromune biofarmasewtika kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen SYNC-T SV-102 dermanyna dessin tassyklanmaga degişli statusyny...

04.07.2024 15:23
17012

600-e golaý hünärmen Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetini tamamlady

600-e golaý ýaş hünärmen Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde okuwyny tamamlady. Bu barada THP habar berýär. Uçurymlaryň bir bölegi lukmançylyk uniwersitetiniň kliniki kafedralarynda...