Koronawirusa garşy burna sepilýän waksinanyň kliniki synaglaryna başlanyldy

  • 01.12.2021 09:17
  • 5211
Koronawirusa garşy burna sepilýän waksinanyň kliniki synaglaryna başlanyldy

N.F.Gamaleýa adyndaky merkez koronawirusa garşy burna sepilýän spreý görnüşdäki täze waksinanyň kliniki synaglaryna başlady diýip, Merkeziň müdiri Aleksandr Ginzburg mälim etdi. Bu barada realnoevremya.ru habar berdi.

Şeýle hem Ginzburg burna sepilýän waksinany alan adamyň koronawirusy göteriji bolmagyny bes edýändigini aýtdy. Bu bedende sekretor antikorlaryň emele gelmegi bilen baglanyşyklydyr.
Bu antikorlar edil burundan akýan suw ýaly sekretirlenýär. Burundan akýan şol suwuklygyň düzüminde köp sanly antikor bolýar. Bu antikorlar täsirleşer we siziň göni howadan demiňize soran wirusyňyzy zyýansyzlandyrar. Munuň netijesinde siz keseli ýaýradyjy bolmarsyňyz. 


19.07.2024 22:45
3746

AIW-e garşy täze derman synaglarda 100% netije görkezdi

AIW-niň ýaş zenanlaryň arasynda giň ýaýran ýurtlary bolan Günorta Afrikada we Ugandada bu keseliň öňüni alýan täze dermanyň - lenakapawiriň kliniki synaglary tamamlandy. Amerikanyň Gilead Sciences biofarmakologiki...

12.07.2024 11:50
11358

Kosmosa uçuşlar astronawtlaryň bedeninde üýtgeşmeleri döredýär

Barlaglar kosmosa uçuşlaryň adamyň bedenine düýpli täsir ýetirip biljekdigini  görkezýär. NASA we beýleki guramalar tarapyndan geçirilen soňky barlaglar kosmosda bolmagyň hromosomlaryň ujundaky gorag “gapaklary”...

08.07.2024 14:25
6919

Wolgogradda hirurglar hassa armirlenen emeli damarlary oturdyp, ony halas etdiler

Wolgogradda (RF) lukmanlar aorta anewrizmli we böwrek arteriýalary zeperli näsaga armirlenen emeli damarlary oturtmak bilen täsin operasiýany şowly amala aşyrdylar diýip, RBK habar berýär. Aýal ýarawsyzlygyny meýilnamalaýyn...

05.07.2024 18:46
7994

ABŞ-da prostata mäziniň soňky derejeli rak keselini düýbünden ýok edýän derman tassyklanyldy

ABŞ-nyň Azyk önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik müdirligi (FDA) Syncromune biofarmasewtika kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen SYNC-T SV-102 dermanyna dessin tassyklanmaga degişli statusyny...