Gamaleýa merkezi geljek ýyl COVID-19-a garşy dermanyň synaglaryna başlar

  • 24.11.2021 14:55
  • 3934
Gamaleýa merkezi geljek ýyl COVID-19-a garşy dermanyň synaglaryna başlar

Koronawirusa garşy monoklonal antikorlara esaslanýan rus dermany 3-5 aýyň içinde hasaba alnyp bilner. Bu barada Gamaleýa merkeziniň müdiriniň orunbasary Denis Logunowyň sözlerine salgylanyp, TASS habar berdi.

"Gamaleýa merkezinde iki ugur bar. Olaryň birinjisi monoklonal antikorlara gönükdirilen ugur. Derman eýýäm ýokary taýýarlyk derejesinde. Ýakyn wagtda eýýäm dermanyň kliniki synaglaryna girişeris. Bu ýanwar aýynda bolar, biz rugsat alarys diýip umyt edýärin. Ony öňümizdäki birnäçe aýyň içinde - 3-5 aýda tassykladyp bolar diýip umyt edýärin" diýip, Logunow gürrüň berdi.

Logunow derman serişdelerini tassyklamagyň möhletiniň kliniki synaglara gatnaşjak meýletinçileriň näçe wagtda jemlenişine bagly boljakdygyny aýtdy.


08.07.2024 14:25
6967

Wolgogradda hirurglar hassa armirlenen emeli damarlary oturdyp, ony halas etdiler

Wolgogradda (RF) lukmanlar aorta anewrizmli we böwrek arteriýalary zeperli näsaga armirlenen emeli damarlary oturtmak bilen täsin operasiýany şowly amala aşyrdylar diýip, RBK habar berýär. Aýal ýarawsyzlygyny meýilnamalaýyn...

24.06.2024 13:26
6157

2025-nji ýylda Russiýada rak keseline garşy sanjym kliniki synagdan geçirilip başlanar

RF-niň Gamaleýa adyndaky Epidemiologiýa we mikrobiologiýa boýunça ylmy-barlag merkezi 2025-nji ýylyň ortalaryna onkologiýa keselli näsaglaryň gatnaşmagynda rak keseline garşy sanjymyň kliniki synaglaryna başlamagy...

20.06.2024 14:16
16288

Ýapon alymlary haýsy balyklaryň ömrüňi uzaldýandygyny anykladylar

Ýaponiýanyň Nagoýa uniwersitetiniň barlagçylary ownuk balyklary kellesi, süňkleri, iç-goşy bilen bilelikde yzygiderli iýmegiň ömrüň dowamlylygyny uzaldyp biljekdigini anykladylar. Barlaga 35 ýaşdan 69 ýaş aralygyndaky...

07.06.2024 13:13
2847

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...