BSGG-niň baş direktory we BMG-niň Ženewadaky ofisiniň başlygy Nyzamy Genjewi halkara baýragy bilen sylaglandy

  • 05.11.2021 12:00
  • 4165
BSGG-niň baş direktory we BMG-niň Ženewadaky ofisiniň başlygy Nyzamy Genjewi halkara baýragy bilen sylaglandy

Bütindünýa Saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) baş direktory Tedros Adhanom Gebreýesus we BMG-niň Ženewadaky ofisiniň baş direktory Tatýana Walowaýa “COVID-19-dan soňky dünýä” atly VIII Global Baku forumynyň çäginde Nyzamy Genjewi halkara baýragy bilen sylaglandy. Bu barada Trend habar berýär.

Belläp geçsek, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň howandarlygynda we Nyzamy Genjewi halkara merkeziniň guramagynda 4-nji noýabrda Azerbaýjanyň paýtagtynda “COVID-19-dan soňky dünýä” atly VIII Global Baku forumy geçirilýär. Bu forum 6-njy noýabra çenli dowam eder.
Oňa dünýäniň 40-dan gowrak döwletinden ýokary derejeli wekiller, öňki döwlet we hökümet baştutanlary, halkara we hökümete dahylsyz guramalaryň wekilleri, şeýle-de myhmanlar gatnaşýar.
Gibrid görnüşinde guralan bu çärä onlaýn görnüşinde-de 300-e golaý gatnaşyjy goşular. 


18.11.2022 16:40
6136

Žurnalistleriň arasynda «Durmuşyň döreden sýužetleri» temasy boýunça esse bäsleşigi yglan edildi

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän ACTED «CS-GBV Central Asia» sebitleýin taslamasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýa we Owganystan üçin «Ýagtylyk şöhlesi» Başlangyjynyň Sebitleýin maksatnamasy iň...

29.08.2022 16:23
18486

“Moderna” “Pfizer” we “BioNTech” kompaniýalaryna garşy kazyýet işini gozgady

26-njy awgustda ABŞ-nyň “Moderna” kompaniýasy “Pfizer” we “BioNTech” kompaniýalaryna garşy kazyýet işini gozgaýandygyny mälim etdi. “Moderna” garşydaşlaryny koronawirusa garşy sanjymlary öndürmek boýunça öz patent...

28.08.2022 08:41
13723

Täjigistan ýurda geleniňde serhetdäki koronawirus çäklendirmelerini ýene girizýär

Indi Täjigistana geleniňde PZR-barlagynyň netijesini ýa-da COVID-19-a garşy sanjym şahadatnamasyny bermeli. Bu çäreler beýleki ýurtlarda kesel hadysasynyň ýokarlanmagy bilen baglylykda COVID-19-yň ýaýramagynyň...

11.07.2022 20:47
26131

Noýabr aýynda Ýer ýüzüniň ilaty 8 milliarddan geçer

Üstümizdäki ýylyň 15-nji noýabrynda Ýeriň ilat sany 8 milliarda ýeter. Bu barada BMG-nyň Ykdysady we durmuş meseleleri boýunça departamentiniň hasabatynda aýdylýar diýip, mir24 habar berýär. Şeýle hem öňünden çak...