Özbegistandaky Gyzylgum çölünde dinozawryň galyndylary ýüze çykaryldy

  • 12.09.2021 07:36
  • 19258
Özbegistandaky Gyzylgum çölünde dinozawryň galyndylary ýüze çykaryldy

Ýaponiýaly we kanadaly hünärmenler Özbegistanyň Gyzylgum çölünde görnüşi näbelli bolan dinozawryň galyndylarynyň üstünden bardylar. Bu barada gazeta.ru habar berdi.

Alymlar gumdan tapylan dinozawr süňküni bir wagtlar iýmit zynjyrynyň başyny çeken äpet dinozawrlaryň täze görnüşine degişli diýip kesgitlediler. Bu baradaky makala Beýik Britaniýanyň “Royal Society Open Science” žurnalynda çap edildi.

Gabarasy awtobusyň ululygyndaky bu dinozawryň 15 santimetr ululykda ýiti dişleri bolupdyr. Ol, takmynan, 90 million ýyl mundan ozal - hek döwründe, tirannozawrlardan hem öň ýaşapdyr, ýöne şol bir wagtyň özünde olardan has uly bolupdyr. Bu ýyrtyjy hem, edil tirannozawrlar ýaly, iki yzky aýagynda ýöräp, onuň uly kellesi we ýiti dyrnakly gysga öň aýaklary bolupdyr.

Ulughbegsaurus uzbekistanensis diýlip atlandyrylan täze görnüşiň agramy bir tonnadan gowrak, bedeniniň uzynlygy burnundan guýruga çenli 7,5–8 metr bolup, ol karharodontozawridler - Carcharodontosauridae maşgalasyna degişlidir. 


şu gün 15:47
1448

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary döwlet tarapyndan hasaba almagyň Tertibiniň taslamasy taýýarlandy

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer N.Amannepesow Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibiniň taslamasyny...

düýn 14:51
5590

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...

düýn 14:49
3161

Hytaýly alymlar adam derisiniň elektron taýyny döretdiler

Hytaýyň Singhua uniwersitetiniň alymlary bionik 3D arhitekturaly dünýäde ilkinji "elektron derini" döretdiler. Ol adamyň beden agzasynyň gurluşyna we wezipelerine öýkünýär. Science žurnalynda beýan edilen täze...

düýn 14:47
7878

Alymlar ýertitremeleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýan täze faktoryň üstüni açdylar

Braun uniwersitetiniň alymlary ýertitremeleriň ýüze çykmagyna täsir edýän täze bir faktory kesgitlediler. Nature žurnalynda çap edilen barlagyň netijesine görä, jaýryklaryň geometriýasy ýertitremeleriň güýjüne...