Türkmen Lideri dynç gününi maşk etmäge, welosipedli gezelenje we ahalteke bedewlerine bagyşlady

  • 06.09.2021 08:29
  • 11983
Türkmen Lideri dynç gününi maşk etmäge, welosipedli gezelenje we ahalteke bedewlerine bagyşlady

5-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow adaty däbe eýerip, beden maşklaryny ýerine ýetirdi hem-de ir bilen Köpetdagyň eteklerinde welosipedli gezelenç edip, ahalteke bedewleri bilen didarlaşdy.

Döwlet Baştutany welosipedli ýörişiň dowamynda bu künjegiň özboluşly tebigy aýratynlygyny, dag etekleriniň ajaýyplyklaryny we sazlaşykly ösüş ýoluna düşen ak mermerli Aşgabadyň göze gelüwli binalaryny synlady. Şu ýyl özüniň döredilmeginiň 140 ýyllygyny bellän paýtagtymyz dünýäniň iň owadan şäherleriniň birine öwrüldi. Ol Aziýanyň merjen dänesine deňelýär. Paýtagtymyzyň binalarynyň birnäçesi, şeýle-de Aşgabat şäheri dünýäde ak mermerli binalaryň iň köp jemlenen ýeri hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, welosipedli gezelençler adama tebigata ýakyn bolmaga, onuň gözelliklerine guwanmaga mümkinçilik döredýär. Ata-babalarymyz tebigat bilen sazlaşykly ýaşamagy başarypdyrlar, ondan güýç-kuwwat hem ruhubelentlik alypdyrlar. Olar halkymyzyň gündelik durmuşynda hem-de baýramçylyklarynda, onuň däp-dessurlarynda, halk döredijiliginde, ajaýyp sungat eserlerinde öz beýanyny tapýar. Biziň günlerimizde hem tebigata aýawly garamak halkymyzyň edim-gylymynda berk ornaşandyr, ol döwlet syýasatynda hem esasy orny eýeleýär.

Soňra döwlet Baştutany Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna gelip, asylly däbe görä, behişdi bedewleri bilen didarlaşyp, Akýol atly bedewde birsellem gezim etdi.

Türkmen Lideriniň belleýşi ýaly, ahalteke bedewleri halkymyzyň ykbalynda uly orun eýeläpdir. Türkmenler bedewlerini ýakyn syrdaşy hem-de wepaly ýoldaşy saýyp geldiler. Hut şu ýörelgeler hem bu behişdi bedewlerde aýratyn häsiýetleriň kemala gelmegine täsirini ýetirdi. Bu gün seýisleriň, halk seçgiçileriniň ussatlygy netijesinde, milli atşynaslygyň asylly däpleri aýawly saklanylýar hem-de ylmyň we tehnikanyň täze gazananlary bilen baýlaşdyrylýar.


01.02.2023 10:29
9312

«Galkynyş» Monte-Karlodaky sirk sungaty halkara festiwalynda çykyş eder

«Galkynyş» at üstündäki oýunlar topary Monte-Karloda geçiriljek 47-nji Sirk sungaty Halkara festiwalyna gatnaşmak üçin resmi çakylyk aldy. Iň abraýly sirk şüweleňleriniň biri bolan bu festiwal 2025-nji ýylyň ýanwarynda...

16.01.2023 10:38
27526

Arkadag şäherinde baş metjidi «Altyn» hojalyk jemgyýeti gurar

«Altyn» hojalyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň baş metjidini gurmak boýunça yglan edilen bäsleşikde ýeňiji boldy. Belläp geçsek, Ahal welaýatynyň baş metjidiniň guruljak ýeri Gurbanguly Berdimuhamedowyň beren maslahatlarydyr...

16.01.2023 10:26
16553

Ýakyn wagtda Arkadag şäherinde baş metjidiň düýbi tutular

Ýakyn wagtda Arkadag şäherinde baş metjidiň düýbi tutulyp, onuň gurluşygyna badalga berler. Bu waka ähli halkymyz gatnaşyp, şu mynasybetli sadaka berler. Munuň maksadalaýyk boljakdygy barada Gurbanguly Berdimuhamedow...

16.01.2023 09:30
35437

Arkadag şäherindäki metjidiň ýanynda okuw medresesi gurlar

15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde alnyp barylýan işleriň depgini hem-de Ahal...