Serdar Berdimuhamedow Ahmet Çalyk bilen Türkmenistandaky gurluşyklary maslahatlaşdy

Serdar Berdimuhamedow Ahmet Çalyk bilen Türkmenistandaky gurluşyklary maslahatlaşdy

27-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi.

Duşuşygyň barşynda dürli ulgamlarda, hususan-da, elektroenergetika pudagynda, saglygy goraýyş ulgamynda taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýan “Çalyk Holding” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljekki mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Işewür kompaniýa ynanylan desgalarda alnyp barylýan işler hem-de ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada giňişleýin maglumat berdi.
Döwlet Baştutany uzak möhletleýin esasdaky hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmagyň barşynda türkmen tarapynyň esasy we üýtgewsiz talabyna — gurluşyk işleriniň bellenilen tertibiniň berk berjaý edilmegine, desgalaryň şertnamada kesgitlenen möhletde ulanmaga berilmegini üpjün etmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.
Işewür bildirilýän ýokary ynam üçin hoşallyk bildirip, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň geljekde-de öz üstüne alan şertnamalaýyn borçnamalaryny bellenilen möhletde ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.