Serdar Berdimuhamedow Ylymlar güni mynasybetli Gutlag iberdi

Serdar Berdimuhamedow Ylymlar güni mynasybetli Gutlag iberdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow 12-nji iýunda bellenilýän Ylymlar güni, şeýle-de «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyň öz işine başlamagy mynasybetli Gutlag iberdi.

Garaşsyz Watanymyzda örän gysga taryhy döwrüň içinde ylym ulgamynyň binýatlaýyn esaslaryny has-da pugtalandyrmak we dünýä derejesine çykarmak, ylmy barlaglaryň netijeliligini jemgyýetimiziň, döwletimiziň ösüşlerine gönükdirmek, adam maýasyny kämilleşdirmek boýunça düýpli özgertmeler amala aşyryldy. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň garamagyndaky institutlarda, Tehnologiýalar merkezinde, ýokary okuw mekdeplerinde, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň garamagyndaky ylmy-tejribeçilik, ylmy-önümçilik institutlarynda, ylmy merkezlerde döwrebap ylmy barlaglary alyp barmak, innowasion tehnologiýalary, öňdebaryjy usullary we tejribeleri önümçilige giňden ornaşdyrmak, ylmy işgärleri, hünärmenleri taýýarlamak üçin ähli amatly şertler döredildi» diýip, döwlet Baştutany Gutlagynda ylym, bilim, innowasion tehnologiýalar babatda abraýly halkara guramalar, daşary ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlygyň ýola goýlup, ýurdumyzyň dünýäniň ylym we bilim giňişligindäki ornunyň pugtalandyrylandygyny nygtady.

Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde döwletimiziň ylmy we ykdysady kuwwatynyň has-da ýokarlandyrylmagyna ýardam berýän düýpli ylmy-amaly barlaglary alyp barmak alymlaryň öňünde durýan esasy wezipedir. Şoňa görä-de, täze taryhy döwürde ýurdumyzyň ylmy-barlag edaralarynda gowaçanyň, däneli, kösükli-däneli we gök-bakja ekinleriniň, şalynyň, ýeralmanyň, miweli baglaryň ýokary hasylly, ir ýetişýän we kesellere durnukly täze görnüşlerini döretmek, ösümlikleri we mallary goramagyň usullaryny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işlere ýokary baha berýäris.