Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz köpugurly hassahanasyna baryp, bejergi alýan çagalar bilen duşuşdy

Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz köpugurly hassahanasyna baryp, bejergi alýan çagalar bilen duşuşdy

31-nji maýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet Baştutanynyň tabşyrmagy boýunça Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Gahryman Arkadagymyz ýakynda Daşoguz şäheriniň merkezinde açylyp ulanmaga berlen welaýat köpugurly hassahanasynda bolup, bu ýerde halkymyzyň, aýratyn-da, ösüp gelýän ýaş nesilleriň saglygyny goramak, keselleriň öňüni almak boýunça edilýän tagallalar bilen tanyşdy we welaýatyň oba hojalygyny mundan beýläk-de ösdürmek bilen baglanyşykly meselelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.

Gurbanguly Berdimuhamedow ir bilen Daşoguz şäheriniň merkezinde ýerleşýän köpugurly hassahana gelip, onuň bölümlerinde döredilen şertler, aýratyn-da, bejergi alýan çagalaryň saglyk ýagdaýlary bilen tanyşdy. Gahryman Arkadagymyz operasiýa etmäge taýýarlanýan çagalaryň saglyk ýagdaýy, bu ýerde edilýän lukmançylyk hyzmatlary we onuň netijeleri bilen gyzyklandy. Hormatly Arkadagymyz hassahananyň otaglarynyň ýene-de birine baryp, bu ýerde bejergi alýan çagalaryň saglyk ýagdaýlary bilen gyzyklandy.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan degişli ýardam beriljekdigini belledi hem-de ene-atalara çagalarynyň tiz sagalmagy baradaky arzuwlaryny beýan etdi.

Soňra hormatly Arkadagymyz hassahanada bejergi alýan çagalara öz sowgatlaryny gowşurdy.