Serdar Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidenti bilen telefon arkaly gürleşdi

Serdar Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidenti bilen telefon arkaly gürleşdi

17-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Döwlet Baştutany söhbetdeşligiň barşynda döwletara gatnaşyklaryň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin kanagatlanma bildirip, dostlukly ýurduň Baştutanyny doglan güni bilen gutlady.

Serdar Berdimuhamedow ýola goýlan netijeli türkmen-gazak hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belläp, Gazagystanyň Baştutanynyň ýurtlarymyzyň arasyndaky strategik we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna uly üns berýändigini aýratyn belledi.

"Biz Siziň ynanyşmak ýagdaýyndaky garaýşyňyza ýokary baha berýäris we döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmaga ygrarlydygymyzy tassyklap, ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşdäki gatnaşyklary ilerletmäge hemmetaraplaýyn ýardam berýäris" diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Söhbetdeşler häzirki wagtda biziň ýurtlarymyzyň esasy ugurlaryň ählisi boýunça üstünlikli hyzmatdaşlyk edýändigini kanagatlanma bilen bellediler. Dostlukly goňşy döwletleriň arasynda işjeň syýasy gatnaşyklar alnyp barylýar, şol sanda ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ugry boýunça hyzmatdaşlyk berkidilýär. Türkmen-gazak söwda-ykdysady gatnaşyklary, medeni-ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk barha giňeldilýär we berkidilýär, parlamentara gatnaşyklar işjeňleşdirilýär.