Türkmenistan «John Deere» kysymly täze tehnikalary satyn alar

Türkmenistan «John Deere» kysymly täze tehnikalary satyn alar

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny hem-de olar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny 2022-nji ýylda Türkmenistana getirmek şertinde satyn almak barada Germaniýa Federatiw Respublikasynyň “John Deere Walldorf GmbH & Co.KG” kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. Bu baradaky degişli Karara Hökümetiň 22-nji aprelde geçirilen sanly ulgam arkaly mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Hususan-da, wise-premýer E.Orazgeldiýew obasenagat toplumynda “John Deere” kompaniýasynyň häzirki zaman tehnikalarynyň birinji tapgyrynyň netijeli ulanylýandygy barada hasabat berip, döwlet Baştutanynyň garamagyna gowaça ekişinde hem-de onuň ideg işlerinde döwrebap oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň ikinji we üçünji tapgyrlaryny satyn almak barada Kararyň taslamasyny hödürledi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow “John Deere” kompaniýasynyň Türkmenistanyň ozaldan gelýän işewür hyzmatdaşydygyny belledi. Obasenagat toplumynyň kuwwatyny artdyrmak, ony täzeçil usullarda we dünýäniň öňdebaryjy tejribesi esasynda tehniki taýdan döwrebaplaşdyrmak ýurdumyzyň durmuşa geçirýän ykdysady syýasatynyň wajyp ugurlarynyň biridir. Şoňa laýyklykda, oba hojalygynyň dolandyryş ulgamyna sanly elektron usuly ornaşdyrmak meselelerini yzygiderli gözegçilikde saklamak tabşyryldy.