Türkmenistanyň, Türkiýäniň, Azerbaýjanyň Prezidentleriniň sammitine taýýarlyk işleri dowam edýär

Türkmenistanyň, Türkiýäniň, Azerbaýjanyň Prezidentleriniň sammitine taýýarlyk işleri dowam edýär

Ýurdumyzda Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitine taýýarlyk görmek işleri ýokary depginde alnyp barylýar. Bu barada 14-nji aprelde geçirilen Hökümetiň göçme mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda 2022-nji ýylda geçiriljek halkara çäreleriň meýilnamasynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň üçtaraplaýyn sammiti aýratyn orun eýeleýär. Häzirki wagtda bu ýurtlar bilen köpugurly hyzmatdaşlygyň çäklerinde dürli ulgamlarda bilelikdäki giň gerimli işler amala aşyrylýar. Şunda energetika, ulag-logistika, söwda-ykdysady ulgamlar ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda kesgitlenendir. Üçtaraplaýyn gatnaşyklarda ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmak ugrundaky tagallalaryň birleşdirilmegine-de uly ähmiýet berilýär. Şunda döwletara medeni-ynsanperwer gatnaşyklara hem aýratyn orun degişlidir.

Prezident Serdar Berdimuhamedow: «Ýokary derejedäki üçtaraplaýyn duşuşyklar geljegi uly mümkinçilikli usul bolup durýar. Şolar uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşmaga hem-de bar bolan uly kuwwaty nazara alyp, onuň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemäge ýardam edýär» diýip, sammitiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.