Serdar Berdimuhamedow Aralyň ýaramaz täsirlerini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy

Serdar Berdimuhamedow Aralyň ýaramaz täsirlerini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy

Hökümetiň 8-nji aprelde geçirilen mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow: «Aral deňziniň sebitinde emele gelýän howa gurşawy bize aýratyn howp döredýär. Bu ýagdaý tebigata, howa, Aralýaka sebitde ýaşaýan adamlaryň saglygyna örän ýaramaz täsir edýär» diýip, wise-premýer S.Toýlyýewe bu ugurda anyk tabşyryklary berdi.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere ýurdumyzda bu ýaramaz täsiriň öňüni almak üçin kabul edilen toplumlaýyn çäreleriň durmuşa geçirilişini, ylmy merkezleriň, hassahanalaryň gurluşygyny hemişe gözegçilikde saklamak, bu işler barada Ministrler Kabinetiniň mejlislerinde her aýda hasabat bermek tabşyryldy.

Şeýle hem Hökümet mejlisinde döwlet Baştutany ýylyň yssy döwri bolan tomus möwsüminiň ýetip gelýändigine ünsi çekip, ýokanç keselleriň ýaýramak mümkinçiliginiň öňüni almak maksady bilen, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine beýleki degişli gulluklar bilen bilelikde ýokanç keselleri ýaýradyp biläýjek çöl haýwanlaryna, zyýankeşlere we mör-möjeklere garşy göreşmek boýunça gorag çärelerini geçirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.