Mýunhende depesi Gün panelli awtobuslar synagdan geçirilýär

Mýunhende depesi Gün panelli awtobuslar synagdan geçirilýär

Sion günmobillerini işläp taýýarlaýjy we olaryň geljekki öndürijisi, Sono Motors ýaş nemes kompaniýasy Mýunhe niň şäher ulag guramasy bilen bilelikde şäheriň tejribe geçirilýän ugurlaryna depesi Gün panelli ýolagçy awtobus tirkegini goýberer.

Ulagyň depesindäki paneller ýangyjy tygşytlamaga we CO2-niň atmosfera zyňylmagynyň derejesini peselder. Şäheriň howasy arassa bolar, ulanyşa we hyzmat edişe çykarylýan çykdajylar azalar. 
Sono Motorsyň hasaplamalaryna görä, her bir ýolagçy tirkegi (hakykatda şol bir awtobus, ýöne sürüjisiz we adaty awtobusa gaty birleşdiriji bilen tirkelen) ýylda 2 500 litre çenli dizel ýangyjyny tygşytlar.
Tutuşlygyna alanyňda, tirkegiň güýç alyş ulgamynyň Gün energiýasyna bölekleýin geçmegi netijesinde bu ulag serişdeleriniň hersi atmosfera goýberýän CO2 zyňyndylaryny ýylda 6,5 tonna azaldar. Bu bolsa 300 awtobusly parka ep-esli tygşytly bolmaga we ekologiýa arassalygyna täsirini ýetirmäge mümkinçilik berer.
Häzirki wagtda Mýunheniň käbir ugurlaryna Gün tirkeglerini goýbermek üçin rugsat beriji resminamalary taýýarlamak işi dowam edýär. Ulag kompaniýasy we häkimiýetler işläp taýýarlaýjynyň aýdýan peýdasyna iş ýüzünde göz ýetirmek isleýärler. Şeýle hem tejribede ulanyş mahaly, Gün energiýasynyň ýygnalyşy nukdaýnazardan, has geljegi bar ugurlar kesgitlener.