Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ussat diplomaty boldy

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ussat diplomaty boldy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy.

 Mejlisiň kararyna laýyklykda, türkmen Lideri bu nyşana Türkmenistanyň dünýädäki halkara abraýyny has-da belende götermekde goşan uly şahsy goşandy, ýurduň diplomatik gullugynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça döwlet işinde bitiren hyzmatlaryny nazara almak bilen, şeýle-de Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli mynasyp boldy.