Türkmenistanda saýlawlar boýunça topar degişli işleri geçirer

Türkmenistanda saýlawlar boýunça topar degişli işleri geçirer

TmCars.info-nyň öň habar berşi ýaly, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisinde Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzy ösdürmegiň täze tapgyrynda döwlet dolandyryşynda ýaş ýolbaşçylara ýol bermegi makul bilendigini nygtap, toplan uly durmuş hem-de syýasy tejribesini mundan beýläk Halk Maslahatynyň Başlygy hökmünde bu ugra gönükdirmegi maksat edinýändigini habar berdi.

Maslahatyň dowamynda eden çykyşynda türkmen Lideri ýygnananlara ýüzlenip, ýaşlaryň geljekde ýurdumyzy dolandyrmaga gatnaşmak baradaky teklibiniň makullanandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygyna Türkmenistanyň Konstitusiýasy we kanunçylygy esasynda degişli işleri geçirmek tabşyryldy.