Serdar Berdimuhamedow Lebaply satyjylar bilen söhbetdeş boldy, nyrhlary barlady

Serdar Berdimuhamedow Lebaply satyjylar bilen söhbetdeş boldy, nyrhlary barlady

22-nji dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Lebap welaýatynda iş saparynda boldy. Saparyň dowamynda wise-premýer gündogar sebitde döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişi, şeýle-de bazarlarda alyjylara hödürlenilýän önümler, olaryň bahalary bilen tanyşdy.

Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer S.Berdimuhamedow Lebap welaýatynyň bazarlarynda bolup, ol ýerde zähmet çekýän satyjylar bilen gürrüňdeş bolup, olar üçin işlemäge döredilýän mümkinçilikler bilen gyzyklandy. Soňra ol Lebap welaýat häkimliginde maslahat geçirdi. Maslahatda welaýatda ýerine ýetirilýän işler, raýatlaryň ýaşamaklary, zähmet çekmekleri üçin döredilýän şertlerdir mümkinçilikler bilen içgin gyzyklandy.
Ýeri gelende bellesek, Serdar Berdimuhamedow ozal ýurdumyzyň Balkan hem-de Daşoguz welaýatlarynda bolup, bu sebitlerde alnyp barylýan işler, şol sanda bazarlarda alyjylara hödürlenilýän harytlaryň bahalary bilen tanyşdy.