Plastikleri iýýän uniwersal bakteriýalaryň täze görnüşi tapyldy

Plastikleri iýýän uniwersal bakteriýalaryň täze görnüşi tapyldy

Şwesiýanyň Çalmers tehnologiýalar uniwersitetiniň biolog alymlary bakteriýalaryň täze görnüşini tapdylar. Olaryň tapawutly aýratynlygy - gury ýerde-de, suw astynda-da plastikleri dargatmaga ukyplylygy. Bu barada Microbial Ecology žurnalyna salgylanyp, msn.com habar berdi.

Bu bakteriýalaryň ewolýusiýa ukyplydygy we örän köp taraplydygy habar berilýär. Olar dürli görnüşli zibilleriň astynda emele gelip, plastikleriň köp görnüşini dargadyp bilýärler. Şol bir wagtyň özünde, alymlar bu täze görnüşiň plastiki hapalanmanyň derejesine görä üýtgeýändigini bellediler. Biologlar eýýäm kesgitli bir polimeri dargatmaga doly ukyply mikroblar toparyny döretmek meýilnamalary barada mälim etdiler.
Mundan ozal hünärmenleriň plastikleriň ummanda täze ekosistemany döredýändigini ýüze çykardylar. Deňiz jandarlaryndan başlap, ony iýýän bakteriýalara çenli birnäçe organizmler plastikleriň arasynda öý tutunyp başladylar diýip, çeşme habar berýär.