Berdimuhamedow: «Türkmenistanda VI Hazar sammitini hökman geçireris»

Berdimuhamedow: «Türkmenistanda VI Hazar sammitini hökman geçireris»

Hökümetiň 10-njy dekabrda diplomatik gullugyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen giňişleýin mejlisinde Azerbaýjandaky, Eýrandaky, Gazagystandaky, Russiýadaky ilçilerimize bu ýurtlaryň hökümetleri bilen Türkmenistanda Hazarýaka döwletleriň nobatdaky sammitine taýýarlyk görmek bilen bagly özara gatnaşyklary güýçlendirmek tabşyryldy.

Bu sammit şu ýyl belli sebäplere görä geçirilmedi. Ýagdaýlar mümkinçilik beren badyna, biz bu sammiti ýokary guramaçylyk derejesinde we many-mazmuna baý görnüşde hökman geçireris diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow belledi we bu soragy hemişe gözegçilikde saklamagyň geljek döwürde öňde durýan ileri tutulýan wezipedigini nygtady.    

Ýeri gelende bellesek, türkmen Lideri öz çykyşynda Türkmenistanyň daşary syýasatynda geljekde ýerine ýetirilmeli möhüm wezipeler barada jikme-jik durup geçdi we anyk tabşyryklary berdi. Olaryň hatarynda dünýä döwletleri bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmek, pandemiýa garşy bilelikde göreşmek, ykdysady diplomatiýa boýunça anyk işleri alyp barmak, türkmen Bitaraplygynyň mümkinçiliklerini giňeltmek, ýokary derejeli çäreleri guramakda toplanan tejribeleri baýlaşdyrmak bilen bagly meseleler bar.