Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň sebit edarasynyň wekiliýeti Türkmenistana geldi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň sebit edarasynyň wekiliýeti Türkmenistana geldi

15-nji noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde daşary işler ministri Raşid Meredowyň Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebit edarasynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça sebitleýin direktory hanym Dorit Nitsanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşygy geçirildi. Onuň dowamynda Türkmenistan – BSGG hyzmatdaşlygynyň Ýol kartasynyň taslamasy boýunça pikir alşyldy.

TDIM-niň Metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, bilelikdäki ylalaşyklaryň amala aşyrylyşyny ýygjamlaşdyrmak maksady bilen, ýokary derejedäki duşuşyklaryň yzygiderli guralmagy bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu ugurda, hyzmatdaşlygyň dürli ugurlarynyň teklip edilmegi we ylalaşylmagy nukdaýnazaryndan, pudagara iş toparynyň möhüm guramaçylyk ähmiýeti bellenildi.

Sebitleýin direktor H.Klýugeniň Epidemiologiýa boýunça sebit merkeziniň taslamasynyň meýilleşdirilmeginde we ilerledilmeginde “Bitewi saglygy goraýyş” konsepsiýasyny ulanmak, şeýle-de milli saglygy goraýşyň başlangyç ulgamynyň işini kämilleşdirmek, saglygy goraýyş ulgamynyň maglumat binýadyny we “sanly lukmançylygy” ösdürmek baradaky teklipleri babatda hem pikir alşyldy.

Duşuşygyň ahyrynda ministr BSGG-niň ýokary derejeli wekiliýetiniň bu saparynyň Türkmenistan bilen Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň we onuň Ýewropa sebit edarasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň has-da ösdürilmegine we pugtalandyrylmagyna ýardam etjekdigine ynam bildirdi.