Serdar Berdimuhamedow Glazgodaky COP26 sammitinde çykyş etdi

Serdar Berdimuhamedow Glazgodaky COP26 sammitinde çykyş etdi

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky  Türkmenistanyň wekiliýeti  BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň Glazgo şäherinde geçirilýän maslahatynyň (COP26) 26-njy mejlisine gatnaşýar. Bu ählumumy forumda çykyş edip, türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy Durnukly ösüş maksatlarynyň kabul edilmeginden soňra, Türkmenistanyň milli hem-de halkara derejede olaryň durmuşa geçirilmegi ugrunda alyp barýan işleri barada gürrüň berdi.

Serdar Berdimuhamedow öz çykyşynda: «Döwletimiziň ykdysadyýetiniň ähli ulgamlaryna döwrebap tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň hasabyna bug gazlarynyň zyňylmalarynyň göwrümi görnetin ýagdaýda peselýär» diýmek bilen, Türkmenistanda milli derejede metanyň zyňylmalarynyň azaldylmagyna aýratyn üns berilýändigini belledi.

Nygtalyşy  ýaly, bu ugurda Türkmenistan öz hususy serişdeleriniň, şeýle-de halkara guramalaryň hem-de maliýe institutlarynyň tehniki we maliýe goldawynyň hasabyna orta möhletli geljekde 2030-njy ýyldan başlap, bug gazlarynyň zyňylmasynyň nol ösüşini gazanmagy, uzak möhletli geljekde bolsa her ýyl zyňylmalaryň ähmiýetli derejede azaldylmagyny maksat edinýär.

Ýeri gelende bellesek, bilermenleriň Türkmenistanyň Üçünji milli maglumatlarynyň çäklerinde beren bahalaryna görä, 2030-njy ýyla çenli döwürde ykdysadyýetiň ösüşi jemi içerki önümiň birligine görä, energiýa sarp edilişiniň udel agramy peseler. Şeýlelikde, kömürturşy gazyň zyňyndylarynyň möçberini 2025-nji ýylda 122 göterime çenli, 2030-njy ýylda bolsa 118,1 göterime çenli peseltmek göz öňünde tutulýar.