Eýran Türkmenistana gaz bergisini berip, onuň eksportyny dikeltmek isleýär

Eýran Türkmenistana gaz bergisini berip, onuň eksportyny dikeltmek isleýär

Eýran Yslam Respublikasy Türkmenistana bolan tebigy gaz bergisini üzmegi meýilleşdirýär diýip, EYR-niň nebit ministri Jawad Owji aýtdy. Bu barada Shana eýran habarlar agentligi habar berýär. Bu barada Owji Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri bilen geçiren duşuşygyndan soňra habarçylara beren beýanatynda belläp geçdi.

Owji Eýranyň ozal Türkmenistandan 2 ylalaşyk esasynda her gün 40 million kubmetr tebigy gaz satyn alandygyny belledi.
Ministriň belleýşi ýaly, türkmen gazynyň Eýrana eksporty ýurduň ozalky Hökümeti wagtynda alnan gaz üçin Türkmenistana töleg edilmänligi sebäpli bes edildi. Şonuň üçin hem bu mesele Halkara arbitraž kazyýete geçirildi, kazyýet Eýranyň bergisiniň anyk möçberini kesgitledi.
Owji Eýranyň Türkmenistana bolan bergisini üzmek babatda gepleşikleriň geçirilendigini we ýurduň häzirki Prezidenti Ebrahim Raisiniň hökümetiniň bu bergini üzmek boýunça degişli karara gelendigini belledi.

– Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda Eýranyň milli gaz kompaniýasy hem-de Merkezi bankynyň hünärmenleriniň derejesinde ýakyn wagtda gepleşikler dowam etdiriler. Türkmen tarapynyň bergisini düzgünleşdirmek boýunça oňyn çözgütler kabul ediler – diýip, ministr belledi.

Belläp geçsek, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi 2021-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Täjigistanyň paýtagtynda ŞHG-niň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde geçiren duşuşygynda gaz meselesini çözmegi ylalaşdylar.