Türkmenistanyň Eýrandaky ilçisi žurnalistleri Aşgabatda geçiriljek iri çäreler bilen tanyşdyrdy

Türkmenistanyň Eýrandaky ilçisi žurnalistleri Aşgabatda geçiriljek iri çäreler bilen tanyşdyrdy

Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky ilçihanasy tarapyndan ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň we baky Bitaraplygynyň şanly seneleri mynasybetli guralan «tegelek stol» maslahaty dostlukly ýurduň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň köp sanlysyny bir ýere jemledi. Türkmenistanyň Eýrandaky doly ygtyýarly wekili öz çykyşynda žurnalistleri ýakynda ýurdumyzda geçiriljek iri halkara derejeli çärelere görülýän taýýarlyk işleri bilen tanyşdyrdy. 

Ilçi Türkmenistanyň garaşsyz ösüş ýyllarynda gazanan üstünlikleri, şol sanda milli Liderimiziň daşary syýasatda öňe sürýän halkara başlangyçlarynyň many-mazmuny barada aýdyp, BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan yglan edilen Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda geçiriljek çäreler — Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammiti hem-de Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV ýubileý sammiti barada giňişleýin durup geçdi. Türkmenistanyň başlangyjy bilen guraljak bu ýokary derejeli çäreler sebit we yklym derejesindäki özara gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyna baha bermekde, geljek üçin anyk ugurlary kesgitlemekde nobatdaky mümkinçilik bolar.