Tesla 2021-nji ýylyň noýabr aýynda Germaniýada täze awtomobil zawodyny işe girizer

Tesla 2021-nji ýylyň noýabr aýynda Germaniýada täze awtomobil zawodyny işe girizer

Berliniň golaýynda gurlan Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg zawody GFR-iň häkimiýetlerinden işe girişmek üçin degişli rugsatnamany alandan soň, 2021-nji ýylyň noýabr aýynda elektrokarlaryň önümçiligine başlar. Bu barada Tesla kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Mask aýtdy diýip, avtonovostidnya.ru habar berýär.

Onuň aýtmagyna görä, bu zawod ýylda 520 müňe çenli ulag (ýagny, hepdede 10 müň birlik) çykaryp biler, ýöne iň ýokary önümçilik kuwwatyna çykmak üçin oňa azyndan bir ýyl gerek bolar. Şol wagta çenli, iň bolmanda, işiň ilkinji aýlarynda önümçilik göwrümi hepdede 5 müň awtomobil bilen çäklener. 

“Önümçiligiň göwrümini artdyrmak zawodyň gurluşygyna sarp edilenden hem köp wagt talap edýär” – diýip, Ilon Mask belleýär.

Şeýle-de, telekeçi kompaniýanyň ekologiýa taýdan arassa we bary-ýogy 45 sekuntda Model Y krossoweriniň tutuş kuzowyny ýygnamaga mümkinçilik berýän ýokary derejede awtomatlaşdyrylan önümçiligi döretmegi başarandygyny belledi.  

Berliniň golaýyndaky zawodda Tesla-nyň diňe iň gowy ulaglary – Model 3 sedany we ýokarda agzalan Model Y krossoweri çykarylar diýlip çaklanylýar. Wagtyň geçmegi bilen onuň konweýerine heniz hödürlenmedik Semi elektrik tirkeg çekijisi hem goşulyp bilner.