Wodorodly “Toyota Mirai” geçen ýolunyň uzaklygy boýunça dünýä rekordyny goýdy

Wodorodly “Toyota Mirai” geçen ýolunyň uzaklygy boýunça dünýä rekordyny goýdy

Wodorodda ýöreýän “Toyota Mirai” awtoulagy geçen ýolunyň uzaklygy boýunça dünýä rekordyny goýdy. Bu barada 32cars.ru habar berdi.

Sedan bir gezek dolduran ýangyjy bilen 1360 kilometr ýol geçmegi başardy. Bu netije ýangyç öýjükli hereketlendirijisi bolan awtoulaglaryň arasynda ýangyç guýmazdan geçilen rekord aralyk hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi diýip, çeşme ýazýar.

Şeýlelikde, munça aralygy geçmek üçin birnäçe gün gerek boldy, şol döwürde Ginnesiň rekordlar kitabynyň wekili awtoulagyň ýangyç guýmak üçin durmandygyny gözegçilikde saklady. Awtoulagyň baklary diňe onuň ýola düşmezinden öň doldurylypdy. Ýapon awtoulag öndürijisiniň wekilleri ulaga ýangyç guýmak üçin bary-ýogy bäş minut wagt gerekdigini aýtdylar.

Awtoulag Kaliforniýadaky “Toyota” tehniki merkezinden badalga aldy. Sedan birinji günüň dowamynda 760 km-den gowrak, ikinji gün bolsa 600 km ýol geçdi.