Saglygy goraýyş işgärleriniň uly topary ýubileý medal we ýadygärlik nyşany bilen sylaglanyldy

Saglygy goraýyş işgärleriniň uly topary ýubileý medal we ýadygärlik nyşany bilen sylaglanyldy

Garaşsyz döwletimiziň öňünde bitiren hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal, yhlasly zähmetini nazara alyp, şeýle hem Bitarap döwletimiziň beýik Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy hem-de Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli, Gurbanguly Berdimuhamedow saglygy goraýyş işgärleriniň uly toparyny «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly
Türkmenistanyň ýubileý medaly hem-de ýadygärlik nyşany bilen sylaglamak hakynda degişli Karara we Permana gol çekdi.

Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli 10-njy oktýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde geçirilen halkara ylmy maslahatyň öň ýanynda saglygy  goraýyş işgärlerine döwlet sylaglaryny gowşurmak dabarasy geçirildi.