Halk Maslahaty Merkezi Aziýa ýurtlarynyň parlamentarileriniň maslahatyna wideoýüzlenme ugratdy

Halk Maslahaty Merkezi Aziýa ýurtlarynyň parlamentarileriniň maslahatyna wideoýüzlenme ugratdy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň baýram edilen günlerinde Hytaý Halk Respublikasynyň Halk wekilleriniň Ählihalk ýygnagynyň guramagynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň parlamentleriniň wekilleriniň sanly ulgam arkaly maslahaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň adyndan hem wideoýüzlenme ugradyldy. Bu barada Hökümetiň 1-nji oktýabrda geçirilen nobatdaky mejlisinde Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew habar berdi.

Şeýle hem K.Babaýew Mejlis, Ministrler Kabineti, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça geçirilen işler barada maglumat berdi.

Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň baýram edilen günlerinde Hytaý Halk Respublikasynyň Halk wekilleriniň Ählihalk ýygnagynyň guramagynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň parlamentleriniň wekilleriniň sanly ulgam arkaly maslahaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň adyndan hem wideoýüzlenme ugradyldy.

Döwlet Baştutany Milli Geňeşiň Mejlisiniň we Halk Maslahatynyň döwletiň hukuk esaslaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, raýat edaralaryny we demokratik gymmatlyklary pugtalandyrmak boýunça alyp barýan işiniň wajypdygyny belläp, ähli kanunçykaryjylyk işiniň jemgyýetiň jana-jan bähbitlerine hyzmat etmelidigini nygtady.