Ilçi Çynar Rustemowa «Türkmenistanyň Gahrymany» diýen at dakyldy

Ilçi Çynar Rustemowa «Türkmenistanyň Gahrymany» diýen at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär sekretary Çy­nar Tä­ji­ýew­na Rus­te­mo­wa Türkmenistanyň iň ýokary tapawutlandyryş derejesi — «Türkmenistanyň Gahrymany» diýen at dakyldy we oňa «Altyn Aý» altyn medalyny gowşuryldy.

Degişli resminama Türkmenistanyň Prezidenti 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň barşynda gol çekdi.

Permanda bellenilişi ýaly, bu resminama Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň özygtyýarlylygyny, konstitusion gurluşyny we döwlet Garaşsyzlygyny, hemişelik Bitaraplygyny pugtalandyrmaga goşan uly şahsy goşandyny, döwletiň hem-de jemgyýetiň öňünde bitiren aýratyn görnükli hyzmatlaryny we gazanan üstünliklerini, şeýle hem uzak ýyllaryň dowamynda çeken yhlasly we tutanýerli zähmetini nazara alyp kabul edildi.

«Garaşsyzlyk ýyllarynda dünýäniň birnäçe ýurdunda, iri halkara guramalarda türkmen döwletine wekilçilik etmek bagtynyň nesip edendigi üçin özümi çäksiz bagtly hasaplaýaryn. Biz nirede işlesek-de, hemişe berkarar döwletimiziň, mähriban Arkadagymyzyň ýakyn goldawyny duýup işleýäris. Dünýäde ykrar edilen milli Liderimiz Watany söýmekde, il-halka ak ýürekden hyzmat etmekde biziň üçin nusgalyk görelde mekdebidir.
Bu belent mertebe di­ňe meniň çeken zähmetime däl, tutuş türkmen zenanlaryna, diplomatlaryna bildirilen mukaddes ynamdyr» - diýip, diplomat, Türkmenistanyň Gahrymany Çynar Rustemowa aýtdy.