Türkmenistanyň Hökümeti bilen BMG-niň arasynda täze maksatnama gol çekildi

Türkmenistanyň Hökümeti bilen BMG-niň arasynda täze maksatnama gol çekildi

21-nji sentýabrda TDIM-niň binasynda «Bütindünýä pandemiýa bilen baglanşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak üçin habarlylygy ýokarlandyrmak we bu işe ýaşlary çekmek» atly BMG bilen bilelikdäki Maksatnama gol çekmek dabarasy geçirildi. Oňa türkmen tarapyndan daşary işler ministri Raşid Meredow, BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň tarapyndan gol çekdiler.

TDIM-niň Metbugat gullugynyň berýän habarynda bellenilişi ýaly, bu taslama toplumlaýyn we adamlara gönükdirilen usullar arkaly adam howpsuzlygynyň üpjün edilmegi babatyndaky çemeleşmäniň nazarda tutulmagy bilen, ýerli derejede döwlet gullukçylarynyň mümkinçilikleriniň pugtalandyrylmagyna, şeýle-de bu ilatly nokatlarda durmuş-ykdysady taýdan dessin çäreleri görmegiň Meýilnamasynyň amala aşyrylmagyny maksat edinýär.

Maksatnama aýratyn alnan sebitleriň ýaşlarynyň durnuklylygyny ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen bolup, ýerli bileleşikleriň ösdürilmegine saldamly goşant goşmaga mümkinçilik berýär. Bu taslama Türkmenistanyň Hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasy bilen milli derejede Durnukly ösüş maksatlarynyň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen bilelikdäki işleriniň çäklerinde amala aşyrylar.

Soňra Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy D.Şlapaçenko bilen duşuşygy geçirildi.

Onuň barşynda Türkmenistanyň Hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasy bilen alyp barýan özara hereketleriniň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.