Alymlar täze nanomaterialdan suwdan gury çykýan eşik döretdiler

Alymlar täze nanomaterialdan suwdan gury çykýan eşik döretdiler

Amerikaly alymlar suwy yzyna serpikdirýän we hatda suwuň aşagynda-da gury saklanyp bilýän täze nanomaterial döretdiler. Bu barada open-dubna.ru habar berdi.

Merkezi Florida uniwersitetiniň alymlarynyň täze oýlap tapyşy suwdan has täsirli goraýan üstleri, ýangyç elementlerini we toksinleri tapmak üçin elektron datçikleri işläp taýýarlamakda täze ugur açyp biler. Bu baradaky makalanyň bildirişi “Advanced Materials” žurnalynyň awgust aýyndaky sanynyň daşynda çap edildi.

Barlagçylar toparynyň käbir ösümlikleriň we janly-jandarlaryň tebigatyndan we ewolýusiýasyndan ylham alandyklary aýdylýar. Topara UCF-niň Nanotehnologiýa Tehnologiýa Merkeziniň professory Dabaşis Çanda ýolbaşçylyk etdi.

"Suwy serpikdirijilik ýa-da gidrofoblyk - ösümlikleri we haýwanlary kömelek, suwotularyň ösmegi we hapalanmak ýaly patogenlerden goraýan hem-de arassalaýan tebigy guraldyr" diýip, Debaşis Çanda belledi. "Biz lotus ýapragynyň gurluşyna bil bagladyk we nanogurluşly materiallary molekulýar fullerene kristallarynyň esasynda sintezledik" diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

Alymlar bu supergidrofob plýonkalaryň bakteriýalary zyýansyzlandyrmakda, wodorod ýa-da elektrokataliz emele getirmekde ulanylyp bilinjekdigini öňe sürýärler.