Türkmenistan GDA-nyň Ykdysady Geňeşiniň 102-nji mejlisine gatnaşdy

  • 24.06.2024 12:25
  • 3600
Türkmenistan GDA-nyň Ykdysady Geňeşiniň 102-nji mejlisine gatnaşdy

Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady Geňeşiniň Ykdysady meseleler boýunça komissiýasynyň ýanyndaky doly doly ygtyýarly wekili, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Esen Aýdogdyýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Moskwa şäherinde 21-nji iýunda geçirilen GDA-nyň Ykdysady Geňeşiniň 102-nji mejlisine gatnaşdy.

Mejlise gatnaşyjylar 2023-nji ýylda GDA agza ýurtlaryň ykdysady ösüşi bilen bagly esasy makroykdysady görkezijiler bilen tanyşdylar. Maglumat GDA-nyň Statistika komiteti tarapyndan taýýarlanylyp, gurama agza ýurtlaryň ykdysadyýetiniň ýagdaýyny, ösüş depginini häsiýetlendirýär, şeýle-de döwlet edaralary ýurduň syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik durmuşyna degişli kararlary kabul edeninde ugur görkeziji bolup hyzmat edýär. Bu barada GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň metbugat gullugy habar berdi.
Şeýle-de 2020 — 2023-nji ýyllarda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň Statistika edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň işi barada maglumat berildi.
Mejlisiň dowamynda GDA agza ýurtlaryň arasynda 2016-njy ýylyň 28-nji oktýabrynda gol çekişilen Awtoulag gurluşygy pudagynda 2030-njy ýyla çenli döwür üçin hyzmatdaşlyk etmek baradaky Ylalaşygy durmuşa geçirmek boýunça Hereketleriň meýilnamasy tassyklanyldy. Bu resminamanyň durmuşa geçirilmegi, GDA agza ýurtlaryň bu ugurdaky gatnaşyklarynyň giňelmegine hem-de awtoulag gurluşygy pudagynyň Ylalaşyga gatnaşýan döwletleriň ykdysadyýetine goşýan goşandynyň ösmegine şert döreder.
Mundan başga-da, 2013-nji ýylyň 20-nji noýabrynda GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň karary bilen tassyklanan döwletara okuw, hünär taýýarlygy we ylmy-tehniki maglumatlar pudagynda işgärleri taýýarlamak ulgamyny döretmek we ösdürmek konsepsiýasyna üýtgetme girizmek barada karar kabul edildi.


şu gün 16:30
606

Daşkentde bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň mejlisi geçirildi

16-njy iýulda Daşkent şäherinde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň on sekizinji mejlisi geçirildi. Türkmen tarapyndan mejlisiň işine Türkmenistanyň Ministrler...

şu gün 12:59
820

Gazagystanyň täze ilçisi Aşgabatda diplomatik işine başlady

16-njy iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen ilçisi Nurlan Nogaýew bilen duşuşdy. Ilçi özüniň ynanç hatynyň nusgalaryny gowşurdy. R...

düýn 12:19
3262

Kabulda TOPH taslamasynyň tehniki we ýuridiki taraplary maslahatlaşyldy

Kabulda Türkmenistanyň ilçisi Hoja Öwezowyň Owganystanyň dag magdan senagaty we nebit ministriniň wezipesini ýerine ýetirýän Hedaýatulla Badri bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada Bakhtar News owgan agentligi ministrligiň...

düýn 11:42
1346

Daşkentde Türkmen-Özbek işewürlik geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi

15-nji iýulda Daşkent şäherinde Türkmen-Özbek işewürlik geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi. Mejlisde türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy M.Gurdow, özbek tarapyna Özbegistanyň...