XBot-L hytaý gumanoid roboty Beýik Hytaý diwaryna çykmagy başardy

  • 11.06.2024 07:06
  • 5648
XBot-L hytaý gumanoid roboty Beýik Hytaý diwaryna çykmagy başardy

Robot Era kompaniýasynyň XBot-L gumanoid roboty Beýik Hytaý diwaryna çykdy we muny amala aşyran ilkinji gumanoid boldy diýip, Hi-Tech ýazýar.

XBot-L-de Unitree-iň H1 robotynyň tizligi ýa-da Boston Dynamics Atlas-yň çeýeligi bolmasa-da, ol diwaryň nätekiz üstünden ynamly hereket edip, basgançaklara çykyp, hatda garawul diňleriniň deňinde birnäçe taý-çi hereketini-de ýerine ýetirip bilýär.
Ýagtylygyň ýoklugy beýleki botlary “aljyradýanam” bolsa, XBot-L munuň hötdesinden geldi.
XBot-L-iň üstünlik gazanmagynyň syry Robot Era tarapyndan işlenip düzülen berkidiji okuwynda (RL) gizlenýär. Bu tehnologiýada ulanylýan Perceptive RL algoritmleri robota daş-töweregine “düşünmäge” we ýeriň üstüniň relýefine baglylykda ýöreýşini sazlap, şol wagtda çözgüt tapmaga mümkinçilik berýär.
Robot Era kompaniýasy senagat, lukmançylyk, oba hojalygy we ş.m. ýaly dürli pudaklarda robot ulgamlaryny ösdürmäge we öndürmäge ýöriteleşendir.


şu gün 15:29
13

Ylmy açyş: Piller biri-birine at dakýarlar

Afrikadaky piller biri-birleri üçin özboluşly atlary oýlap tapyp, şolara seslenýärler. Bu barada Nature Ecology & Evolution žurnalynda çap edilen täze ylmy gözlegde aýdylýar. Kornell uniwersitetiniň gözlegçileri...

şu gün 15:28
62

Marsyň ekwatoryndan suw gyrpagy tapyldy

Barlagçylar garaşylmadyk açyş edip, Marsyň ekwatoryndan suw gyrpagyny tapdylar. Ozal Gün radiasiýasynyň derejesiniň ýokarydygy we atmosferanyň dykyz däldigi sebäpli bu ýerde suw gyrpagynyň emele gelmeginiň mümkin...

şu gün 07:23
4735

Türkmenistanyň Prezidenti ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutlady. "Bilim we ylym ulgamlarynda utgaşykly alyp barýan düýpli özgertmelerimiziň netijesinde...

düýn 14:21
12661

Ýuwaş ummanyndan 15 müň ýyl ýaşap bilýän jandar tapyldy

Meksika bilen Gawaýiniň arasynda ýerleşýän Klarion Klipperton zolagyna 45 günlük ekspedisiýanyň dowamynda Geteborg uniwersitetiniň gözleg topary çuň düzlükde ýaşaýan täze görnüşleri tapdy. Iňlis gämisi “Jeýms Kukda”...