Hytaý Aýyň arka tarapynda “Çane-6” zondy bilen alnan suratlary paýlaşdy

  • 09.06.2024 07:28
  • 17528
Hytaý Aýyň arka tarapynda “Çane-6” zondy bilen alnan suratlary paýlaşdy

Hytaýyň Milli kosmos edarasy (CNSA) “Çane-6” Aý zondynyň gonuş enjamynyň kömegi bilen Aýyň arka tarapyndan alnan suratlar bilen paýlaşdy. Bu barada “Sinhua” agentligi habar berýär.

“Sýuesýao-2” restranslýator hemrasy tarapyndan iberilen maglumatlaryň esasynda ýerüsti amaly ulgamyň kömegi bilen işlenen suratlar enjamyň gonan ýeriniň golaýyndaky zolagy, şeýle-de Aýa gonuş nokadyndaky panorama şekilleri görkezýär.
“Çane-6” Aýyň üstünden uçandan soň, penşenbe güni orbita moduly bilen birleşip, Ýere eltmek üçin ýygnalan toprak we jyns nusgalaryny berdi.
“Çane-6-nyň”, çen bilen, 25-nji iýunda Hytaýyň demirgazygyndaky Içki Mongoliýa awtonom sebitinde gonmagyna garaşylýar.


şu gün 14:15
3823

Alymlar elektrik energiýasyny öndürýän sement döretdiler

Massaçusetsiň Tehnologiýa institutynyň hünärmenleri sementiň batareýa ýaly energiýa saklap bilýän täze görnüşini döretdiler. Materialyň düzümi adaty sementden, suwdan we tehniki ugleroddan ybarat. Bu komponentleriň...

şu gün 14:14
3405

Beýnini öwrenmek üçin çäge zerresiniň ululygyndaky simsiz datçik işlenip düzüldi

Huaçžun Ylym we Tehnologiýa uniwersitetiniň alymlary beýnä ornaşdyryp bolýan, çäge zerresiniň ululygyndaky bioutgaşykly simsiz datçigi döretdiler. Bu täzelik barada  Nature žurnalynda habar berildi. Bu gidrogel...

şu gün 14:09
2026

Bostonly startap pagta süýjüniň taýýarlanyş tehnologiýasy boýunça ösümlik etini ösdürip ýetişdirýär

Ösümlik esasly etiň alternatiwalaryny işläp taýýarlamaga ýöriteleşen bostonly (ABŞ) startap 11 million dollar möçberinde maýa goýumyny aldy diýip, TechCrunch ýazýar. Kompaniýa pagta süýji önümçiligine meňzeş ösümlik...

şu gün 11:12
2618

Tailandda hakyky deriniň ornuny tutjak material döredildi: ol ananasdan

Tailandyň Mahidol uniwersitetiniň alymlary ananas ýapraklarynyň süýümlerinden tebigy derä täze ekologiýa taýdan arassa alternatiwany işläp taýýarladylar. “Ananas derisi” diýlip atlandyrylan material adaty deri...