Ford Tesla-nyň we Apple-iň öňki inženerleriniň kömegi bilen elýeterli elektrik ulagyny döredýär

  • 07.06.2024 11:55
  • 3056
Ford Tesla-nyň we Apple-iň öňki inženerleriniň kömegi bilen elýeterli elektrik ulagyny döredýär

Bäsleşmek maksady bilen Ford Motor elektrik ulaglary pudagynyň öňdebaryjy inženerlerinden, şol sanda Tesla-nyň we Apple-iň öňki işgärlerinden ybarat topar jemledi. Kompaniýa has elýeterli elektrik ulaglaryny öndürmek üçin täze platforma döretmegi maksat edinýär diýip, IXBT habar berýär.

Awtoulag öndüriji Hytaýyň BYD awtoulag ägirdi we bu pudagyň beýleki öňdebaryjylary bilen baha we öndürijilik babatda çynlakaý bäsdeşlik etmek isleýär. Ford-uň baş direktory Jim Farli täze elektrik ulaglarynyň diňe bir girdejili bolman, eýsem amerikalylaryň köpüsi üçin elýeterli hem boljakdygyna ynanýar. Ford  elýeterli elektrik ulaglaryny öndürmekde Hytaýyň tejribesini ulanýar we ony amerikan bazaryna uýgunlaşdyrýar diýip, ol nygtady.
Täze platforma başga hili himiki düzümli, has kiçi ölçegli arzan batareýalary ulanar, bu bolsa çykdajylary ep-esli tygşytlamaga mümkinçilik berer. Ford agzalan täze batareýalary işläp taýýarlamak üçin eýýäm batareýa öndürmekde  dünýäniň öňdebaryjysy CATL bilen hyzmatdaşlyk edýär.
Ford-uň has elýeterli modellere ünsi jemlemek maksady bilen, iri gabaraly, üç hatarly elektrik ulagyny çykarmagy soňa goýandygyny bellemelidiris.
Ozal Ford Motor Company sürüjilere ýoldan gözlerini sowmaga we ellerini destden aýyrmaga mümkinçilik berjek üçünji derejeli awtopiloty iki ýylyň içinde goýbermek meýilnamasynyň bardygyny yglan edipdi.


düýn 16:36
8525

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...

16.06.2024 11:18
12718

Hytaý dünýäde awtomobil satuwy boýunça ABŞ-dan öňe geçdi. Ýaponiýa birinjiligi saklaýar

Hytaý awtoöndürijileri ilkinji gezek 2023-nji ýylda global awtomobil satuwy boýunça amerikaly bäsdeşlerinden öňe geçdiler. Bu barada JATO Dynamics britan kompaniýasynyň maglumatlaryna salgylanyp, TASS habar berýär...

16.06.2024 01:39
4901

Hyundai özüniň iň arzan elektrik awtoulagy bolan Inster bilen tanyşdyrdy

Hyundai şeýle at bilen dünýä bazarlarynda elýeterli boljak A-segmentli Inster elektrik awtoulagyny hödürledi, şol bir wagtda ol Koreýanyň bazarynda Casper Electric hökmünde satylar. Tehniki aýratynlyklary baradaky...

12.06.2024 15:15
25896

Hatda kosmosdan hem görünýär: Teslada satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz gory üýşdi

Tesla kompaniýasy kuwwatlyklarynyň artmagy we satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz ätiýajynyň toplanmagy meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip, ITHome habar berýär. 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde kompaniýa 433 371...