Dünýäde rak keseline garşy ilkinji sanjym synagdan geçirilýär: ilkinji hassanyň gürrüňi

  • 07.06.2024 11:40
  • 19127
Dünýäde rak keseline garşy ilkinji sanjym synagdan geçirilýär: ilkinji hassanyň gürrüňi

Beýik Britaniýanyň Milli saglygy goraýyş gullugy (NHS) rak keseline garşy dünýäde ilkinji sanjymy kliniki synaglardan geçirmäge başlady. “Rak keseline garşy sanjym çykarmak” programmasyna eýýäm onlarça näsag goşuldy we ýene-de ýurduň 30 sany saglygy goraýyş edarasyndan müňlerçe adamyň gatnaşmagyna garaşylýar diýip, The Guardian ýazýar.

Rak keseline garşy sanjymy öwrenmek entek başlangyç tapgyrda hem bolsa, operasiýadan soň galan çiş öýjüklerini öldürmekde we çişiň gaýtadan döremek  howpuny peseltmekde eýýäm täsirlidigini görkezdi.
Başda synaga göni içegesinde, derisinde, öýkeninde, öt haltasynda, aşgazan asty mäzinde we böwreginde rak keseli dörän hassalar alyndy. Geljekde bu keseliň beýleki görnüşlerinden ejir çekýän hassalar üçin hem programmany giňeltmegi meýilleşdirýärler.
Sanjymy ilkinji bolup Kowentri uniwersitetiniň 55 ýaşly mugallymy, hassa Elliot Pfebwe aldy. Kolorektal rak keseli ýüze çykarylandan soň, ol operasiýa edilip, çişi aýryldy we himiýa bejergisini aldy. Hünärmenler çişiň derňewini geçirdi we COVID-19 sanjymyndaky ýaly, mRNA tehnologiýasyny ulanyp, ýöriteleşdirilen sanjymy işläp taýýarladylar.

“Bu synaga gatnaşmak kararyna gelmek özüm üçinem, maşgalam üçinem çynlakaý ädim boldy. Barlaglaryň we agyr himiýa terapiýasynyň kynçylyklaryndan geçip, rak keselini bejermegiň täze usulyna eltip biljek synaga gatnaşmak nähilem bolsa, ýakymly "- diýip,  Pfebwe gürrüň berýär.

BioNTech kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen sanjym immunoterapiýanyň bir görnüşidir. Ol näsagyň immun ulgamyna rakyň öýjüklerini tanamagy we olary ýok etmegi “öwredýär”, şeýle-de olaryň gaýtadan döremeginiň öňüni alýar. Waksina her hassa üçin aýratynlykda taýýarlanyp, bu iş birnäçe hepde wagt alýar.


20.06.2024 14:16
14344

Ýapon alymlary haýsy balyklaryň ömrüňi uzaldýandygyny anykladylar

Ýaponiýanyň Nagoýa uniwersitetiniň barlagçylary ownuk balyklary kellesi, süňkleri, iç-goşy bilen bilelikde yzygiderli iýmegiň ömrüň dowamlylygyny uzaldyp biljekdigini anykladylar. Barlaga 35 ýaşdan 69 ýaş aralygyndaky...

19.06.2024 16:46
19708

Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda...

09.06.2024 12:48
13150

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 13:13
2678

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...