OpenAI mekdep okuwçylaryna we talyplara niýetlenen ChatGPT Edu neýroulgamy işe girizdi

  • 04.06.2024 12:07
  • 1215
OpenAI mekdep okuwçylaryna we talyplara niýetlenen ChatGPT Edu neýroulgamy işe girizdi

OpenAI kompaniýasy ChatGPT Edu atly täze ösüşini hödürledi. GPT-4o modeline esaslanyp döredilen bu neýroset ýörite ylym-bilim ulgamynyň zerurlyklary üçin niýetlenendir.

Täze neýrosetiň ylym-bilim mazmunly tekstlere düşünişi, kodlaşdyrma we matematiki endikleri gowulandyryldy.

ChatGPT Edu okuwçylara we mugallymlara tapylgysyz kömekçi boljak birnäçe aýratynlyga eýedir. Neýroset şu aşakdaky işleri edip bilýär:

 

Mugallymyň ornuny tutýar: materialy özleşdirmäge kömek edýär, sowallara jogap berýär, düşündiriş berýär.

Ylmy işlerde: düzme, diplom işini, grant üçin arza ýazmaga kömek edýär, şeýle hem maglumatlaryň derňewini geçirýär, dürli çeşmelerden alnan maglumatlary umumylaşdyrýar.

Okuwçylaryň ýerine ýetiren işlerine çalt we takyk baha berýär.

Täze modelleri döretmäge ýardam berýär: Talyplar we mugallymlar öz GPT modellerini döredip, biri-biri bilen paýlaşyp bilerler.

ChatGPT Edu 50 dili goldaýar we her haýyş boýunça nyşanlaryň giň çägine eýedir,  bu bolsa uly göwrümli tekstleriň, mysal üçin kitaplaryň üstünde işlemäge mümkinçilik berýär.

Işläp düzüjiler ulanyjylaryň maglumatlarynyň ygtybarly goralan we gizlin bolmagyna aýratyn üns berdiler. ChatGPT Edu ulanyjylaryň beren maglumatlarynyň esasynda taýýarlanmaýar, bu bolsa olaryň maglumatlarynyň goraglylygyny kepillendirýär.

ChatGPT Edu-a giriş okuw edaralary üçin mugt. Girmek üçin OpenAI web sahypasynda arza tabşyrmaly.


16.06.2024 11:37
16842

Tebigat tehnikadan üstün çykdy. AI-suratlaryň bäsleşiginde hakyky surat 3-nji orny eýeledi

Fotograf Maýlz Astreý 1839 Color Photography Awards bäsleşiginde neýroulgamlar tarapyndan döredilen suratlar boýunça kategoriýa hakyky fotosuraty ugradandygy üçin bäsleşikden çykaryldy diýip, Hi-tech Mail.ru habar...

31.05.2024 13:48
4765

Emeli aňly "akylly" gulaklyklar şowhunly märekede diňe bir adamy eşitmäge mümkinçilik berer

Waşington uniwersitetiniň topary daşarky sesleri filtirläp, kesgitli bir adamyň sesini güýçlendirip bilýän emeli aň ulgamyny hödürledi diýip, EurekAlert ýazýar. “Maksatly eşidiş ulgamy” mikrofonlar we bortdaky...

27.05.2024 16:41
6674

Hytaýda Si Szinpiniň ideýalarynyň esasynda tälim alan Chat Xi PT çat-botuny döretdiler

Hytaýyň Döwlet Internet-maglumat kanselýariýasy (CAC) Chat Xi PT atly täze uly dil modelini hödürledi. Oňa Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň işleri we çykyşlary esasynda tälim berlen diýip, döwlet...

22.05.2024 15:14
2702

Windows 11 Recall funksiýasynyň kömegi bilen “fotografiki ýada” eýe bolar

Microsoft korporasiýasy Windows 11 üçin ulanyjynyň kompýuterdäki ähli hereketlerini yzarlamaga we ýazga almaga mümkinçilik berýän täze Recall funksiýasyny hödürledi. Bu barada 3Dnews habar berýär. Recall kompýuteri...