Türkmenistanda 335 kilometrlik welosipedli ýöriş geçirilýär

  • 02.06.2024 23:57
  • 14700
Türkmenistanda 335 kilometrlik welosipedli ýöriş geçirilýär

31-nji maýda Mary şäherinden umumy uzynlygy 335 kilometre deň bolan weloýöriş badalga aldy. Oňa Türkmenistanyň Ahal, Daşoguz we Lebap welaýatlaryna hem-de Aşgabada wekilçilik edýän türgenleriň 53-si, tälimçileriň 7-si we welosipedlere serenjam berýän hünärmenleriň 2-si gatnaşýar.

Weloýöriş Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň ulanmaga berlen Aşgabat — Mary böleginde geçirilýär. Ýöriş dört tapgyrdan ybarat bolar.
31-nji maýda  ir säherde başlanan ýörişiň ilkinji gününde onuň iň uzyn tapgyry — 131 kilometr aralygy geçildi. Bu tapgyr günortanlar Babadaýhan etrabynyň çägindäki 239 belgili ýangyç guýujy bekediň awtoduralgasynda tamamlandy.
1-nji iýunda ýöriş ilkinji düşelgeden ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň ugrundaky «Kerwensaraý» söwda we dynç alyş merkezine çenli bolan ikinji tapgyr bilen dowam etdi. Bu tapgyryň uzynlygy 104 kilometre ýetýär.
2-nji iýunda bolsa olar bu ýerden Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherindäki sport mekdebine çenli meýilleşdirilen üçünji tapgyrda welosiped sürdüler. Ýoluň bu böleginiň uzynlygy 75 kilometrdir.
Ýöriş 3-nji iýun güni şol sport mekdebinden Aşgabatdaky «Welosiped» binasyna çenli 25 kilometrlik menzil bilen tamamlanar. Bu ýerden bolsa olar Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Aşgabatda geçiriljek köpçülikleýin ýörişiň kerwenine goşularlar.


14.06.2024 16:48
9344

Türkmen futbolçylary U20 we U17 Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşyndaky garşydaşlaryny bildiler

Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň öýünde ýetginjekler we ýaşlar ýygyndylarynyň arasynda futbol boýunça Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşynyň bije çekişligi boldy.     Türkmenistanyň...

13.06.2024 14:02
15521

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

13.06.2024 06:48
14193

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...

10.06.2024 15:11
21657

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...