Aşgabat – Awaza ugry boýunça awtobus gatnawy üçin biletleri onlaýn satyn alyp bolýar

  • 01.06.2024 16:35
  • 12977
Aşgabat – Awaza ugry boýunça awtobus gatnawy üçin biletleri onlaýn satyn alyp bolýar

1-nji iýundan Aşgabat - Awaza ugry boýunça awtobus gatnawlary ýola goýuldy. Bu ugurlar boýunça şäherara awtobus gatnawlarynyň peteklerini «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Döwlet hyzmalary portalynda (e.gov.tm) onlaýn satyn alyp bolýar.

Bir taraplaýyn petegiň bahasy ulular üçin 75 manat, 5 — 13 ýaş aralygyndaky çagalar üçin bolsa 37 manat 50 teňňe. Petekleriň satuwy kassalaryň üsti bilen hem amala aşyrylýar.
Aşgabat — Awaza — Aşgabat ugry boýunça şäherara awtobus gatnawlarynyň petekleriniň «Awtomobil ulag hyzmaty» AGPJ-niň resmi saýtynda hem-de «Şäherara bilet» mobil goşundysynda hem onlaýn tertibinde satyn alyp bolýar.
Bu ugur boýunça awtobus hepdäniň ähli güni sagat 06:00-da Aşgabat şäheriniň Atamyrat Nyýazow şaýolunda ýerleşýän halkara awtomenzilden ýola düşýär, 13:00-da bolsa «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Ýelkenli köçesiniň ugrunda ýerleşýän awtoduralgadan yzyna ugraýar.


düýn 23:58
24

Medeniýet hepdeligi-2024 dowam edýär: Forum we “Magtymguly” atly opera spektakly

Ýurdumyzda Medeniýet hepdeligi dowam edýär. Döredijilik forumynyň üçünji güni «Arkadag arşa göterdi Pyragynyň sarpasyny» atly maslahat bilen badalga aldy. Ol Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynda...

24.06.2024 19:22
22986

XII-XIII asyrlara degişli teňňeleri tapan daşoguzly ýaşaýjylara sowgatlar berler

Daşoguz welaýatynda Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrabyň Döwkesen we Sarygamyş geňeşlikleriniň ýaşaýjylary Annamuhammet Durdyýew we Bibijemal Berdigylyjowa altyn we kümüş teňňeleri tapdylar. Bu tapyndylary üçin...

24.06.2024 12:16
2029

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi geçirilýär

22-nji iýunda Arkadag şäherinde badalga alan Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasy giň gerimli medeni-köpçülik çärelerine baý boldy. 23-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda Arkadag şäheriniň Şükür bagşy adyndaky çagalar...

20.06.2024 14:30
4073

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...