Emeli aňly "akylly" gulaklyklar şowhunly märekede diňe bir adamy eşitmäge mümkinçilik berer

  • 31.05.2024 13:48
  • 4715
Emeli aňly "akylly" gulaklyklar şowhunly märekede diňe bir adamy eşitmäge mümkinçilik berer

Waşington uniwersitetiniň topary daşarky sesleri filtirläp, kesgitli bir adamyň sesini güýçlendirip bilýän emeli aň ulgamyny hödürledi diýip, EurekAlert ýazýar.

“Maksatly eşidiş ulgamy” mikrofonlar we bortdaky kompýuter bilen enjamlaşdyrylan gulaklyklarda işleýär. Ulanyjy diňe bir düwmä basyp we gürrüňdeşine birnäçe sekuntlap seredip, gerekli gepleýjini “hasaba alyp” biler. Ulgam belli bir adamyň sesini ýadyna salýar we beýleki sesleriň hemmesini kesýär, ol hereket wagtynda şowhunly ýerlerde-de aýdyň eşitmäge mümkinçilik berýär.
Synagyň dowamynda 21 gatnaşyjy gulak salynýan gepleýjiniň sesiniň hiliniň ep-esli gowulaşandygyny tassyklady.
Häzirki wagtda ulgam diňe bir gepleýji bilen çäklenýär we şol bir ugurdan gelýän birnäçe sesi dolandyryp bilmeýär. Indi alymlar bu ulgamy dürli gulaklyklara we eşidiş enjamlaryna aňsatlyk bilen birikdirmek üçin aýratynlyklaryny giňeltmegi meýilleşdirýärler.


düýn 14:16
8558

Ýaponiýalylar 100 milliard dollara “kosmos liftini” gurmak kararyna geldiler

Ýaponiýanyň Obayashi Corporation kompaniýasy Ýeriň orbitasyna barýan lifti gurmak baradaky meýilnamasyny yglan etdi diýip, Science Alert habar berýär. Bahasy 100 milliard dollar bolar diýlip çaklanylýan bu taslama...

04.06.2024 12:07
1185

OpenAI mekdep okuwçylaryna we talyplara niýetlenen ChatGPT Edu neýroulgamy işe girizdi

OpenAI kompaniýasy ChatGPT Edu atly täze ösüşini hödürledi. GPT-4o modeline esaslanyp döredilen bu neýroset ýörite ylym-bilim ulgamynyň zerurlyklary üçin niýetlenendir. Täze neýrosetiň ylym-bilim mazmunly tekstlere...

31.05.2024 13:57
8009

Agyryny we ýadawlygy aýyrýar: Xiaomi arkaňy massaž edýän "Akylly" massažor çykardy

Xiaomi kompaniýasy arkaň ýokarky we aşaky bölegindäki agyrylaryny we ýadawlygy aýyrmak üçin döredilen täze Mijia Smart Waist Massager massaž enjamyny hödürledi diýip, Gizmochina ýazýar. Massažor iki taraplaýyn...

29.05.2024 12:01
6167

Şweýsariýa şokolady saglyk üçin has peýdaly etmegiň usulyny tapdy

Şweýsariýaly gözlegçiler şokolad öndürijileri bilen bilelikde deserti diňe bir süýji däl, eýsem, saglyk üçin has peýdaly etjek resepti işläp düzdiler. Mundan başga-da, täze tehnologiýa önümçilik galyndylarynyň...