Aşgabat Çagalary goramagyň halkara gününe taýýarlanýar: konsertler, festiwallar we gaýa dyrmaşmak

  • 30.05.2024 19:37
  • 8182
Aşgabat Çagalary goramagyň halkara gününe taýýarlanýar: konsertler, festiwallar we gaýa dyrmaşmak

1-nji iýunda bellenilýän Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Aşgabatda köp sanly gyzykly çäreler meýilleşdirilýär.

1-nji iýun:

  • 15:00 – Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Ýaşlar simfoniki orkestriniň we “Bagtyýarlyk owazlary” çagalar horunyň baýramçylyk konserti geçiriler. Programma ýaş zehinleriň ýerine ýetirmeginde türkmen we daşary ýurt kompozitorlarynyň meşhur eserlerini öz içine alýar.
  • 15:00 – “Watan” kinokonsert merkezi “Ýeňme” jemgyýetçilik guramasy tarapyndan gurnalan “Çagalyk planetasy” atly inklýuziw festiwala çagyrýar. Myhmanlara ýurduň dürli künjeginden zehinli çagalaryň çykyşlary garaşýar. Giriş mugt.

2-nji iýun:

  • 10:00-dan 14:00-a çenli: Aşgabadyň “Älem” medeni-dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Çagalar gaznasynyň goldaw bermeginde “Agama” kluby tarapyndan geçirilýän “Çagalar gaýa festiwaly” bolar. 5 ýaşdan 13 ýaşa çenli çagalar gaýa dyrmaşmak boýunça öz güýçlerini synap bilerler. +99365811355 telefon belgisi boýunça deslapky arza hökmanydyr. Gatnaşyjylardan özleri bilen dogluş şahadatnamasyny (nusgasy), sport eşigini, arassa aýakgaby getirmek soralýar.
  • Bütin gün: “Türkmen ertekileri dünýäsi” medeni-dynç alyş merkezi çagalary we ýetginjekleri attraksionly, otluly, batutly, karuselli, kartingli täzelenen oýun meýdançalaryna çagyrýar.

Mundan başga-da, şäheriň seýilgählerinde we konsert zallarynda dürli çykyşlar, bäsleşikler we oýunlar geçiriler.
Öň, biz Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlap, köp sanly gyzykly çykyşlary hödürleýän paýtagtyň sirkiniň, teatrlarynyň we kinoteatrlarynyň afişasyny hödürläpdik.


şu gün 14:30
2251

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

düýn 17:29
4663

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...

18.06.2024 09:41
20556

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
5232

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...