Türkmenistanyň Döwlet sirki Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli çykyşlaryna çagyrýar

  • 28.05.2024 16:28
  • 9914
Türkmenistanyň Döwlet sirki Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli çykyşlaryna çagyrýar

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet sirki şowhunly şüweleň maksatnamasyny taýýarlady.

Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleri hem-de «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar topary baýramçylyk mynasybetli özüniň täzeden-täze çykyşlaryny taýýarladylar.
Çykyşlar 1-nji we 2-nji iýunda sagat 18:00-da başlanar.
Petek satyn almak üçin Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň kassasyna baryp bilersiňiz. Kassanyň iş wagty: sişenbe-ýekşenbe günleri aralygy, sagat 10:00 – 18:00-a çenli.
Goşmaça maglumatlary sirkiň resmi saýtyndan görüp bilersiňiz:
sirk.gov.tm
Habarlaşmak üçin:
36-10-95;
36-10-34
.
 

Baýramçylyk mynasybetli sirk çykyşlary Arkadag şäheriniň "Görogly" adyndaky Döwlet atçylyk sirkinde hem geçiriler. Bu ýerde bedewleriň täsin çykyşlaryndan başga-da, akrobatlaryň, gimnastlaryň, darbazçylaryň, şeýle hem žanglýorlaryň oýunlaryna, aýratyn hem dünýä meşhur “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň şowhunly çykyşlaryna tomaşa edip bilersiňiz.
Sirk şüweleňi 1-nji iýunda sagat 11:00-da geçiriler.
Habarlaşmak üçin:
57-23-53;
57-23-60;
+99361 44-77-40.


düýn 14:30
3498

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

19.06.2024 17:29
5149

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...

18.06.2024 09:41
21275

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
5395

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...